Uchwała nr XXVIII/234/2021Rady Powiatu w Lipniez dnia 3 września 2021w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wodyNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2021, poz. 305 ze zm. 2)

Uchwała nr XXVIII/234/2021
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 3 września 2021


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2021 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1), art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2021, poz. 305 ze zm. 2)


§ 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Lipno w wysokości 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Rumunki Karnkowskie.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Powiatu Lipnowskiego roku 2021 w formie dotacji celowej w dz. 900 rodz. 90001 ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego.

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Lipno a Powiatem Lipnowskim.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/234/2021 z dnia 3 września 2021 roku


Gmina Lipno w dniu 11 maja 2021 r. zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o udzielenie wsparcia z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, tj. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie stacji uzdatnia wody w miejscowości Rumunki Karnkowskie”. Zarząd Powiatu w Lipnie wnosi do Rady Powiatu o udzielenia wsparcia wnioskującej Gminie i dofinansowanie zadania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania dwóch studni głębinowych w kwocie 170 000,00 zł.

Budowa tej stacji ma zapewnić ciągłość zaopatrzenia Gminy w wodę, a ponadto jest to inwestycja strategiczna wpływająca na zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy i Powiatu.

Szczegółowe ustalenia zostaną zawarte w umowie o udzielenie pomocy finansowej.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (7 września 2021, 14:36:07)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (29 września 2021, 12:51:17)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 423