Uchwała nr 336/2021Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 30 lipca 2021w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Uchwała nr 336/2021
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 30 lipca 2021


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)


§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

1 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., Nr XXVI/217/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr XXVII/225/2021 z dnia 6.07.2021 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r., Nr 324/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr 325/2021 z dnia 10.06.2021 r., Nr 331/2021 z dnia 20.07.2021 r.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 336/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatków

  2. planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

  3. plan zadań remontowychWYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odprawy pośmiertnej.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji gruntów Skarbu Państwa oraz w zakresie odszkodowań.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 200,00

Zmiany w planie finansowym dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając środki na realizację zadań w rozdziale 80134 - szkoły zawodowe specjalne.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 600,00

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając środki na realizację zadań w rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe zmniejszając tym samym wydatki w tym rozdziale o kwotę 7 200,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając środki na realizację zadań w rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące zmniejszając tym samym wydatki w tym rozdziale o kwotę 4 400,00 zł.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 500,00

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie prac remontowych pokrycia dachowego na budynku szkoły, który uległ uszkodzeniu w czasie trwających nawałnic przechodzących przez teren powiatu.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając brakujące środki na pokrycie wydatków związanych z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne zwiększając tym samym wielkość wydatków o kwotę 8 500,00 zł pozyskaną w rozdziału 80115 – technika.Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 200,00

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie polegają na dostosowaniu wielkości wydatków w tym rozdziale do zaistniałych potrzeb zapewniając środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z uzyskaniem atestu uprawniającego do prowadzenie szkolenia spawaczy.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 200,00

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając środki na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzanych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 100,00

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając środki na realizację zadań w rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczmo – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając środki na naprawę fotowoltaiki oraz kserokopiarki.metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (7 września 2021, 14:18:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386