Uchwała nr XXVII/224/2021RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 6 lipca 2021w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za rok 2020Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/224/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 6 lipca 2021


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za rok 2020.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

 U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVII/224/2021 z dnia 6 lipca 2021 roku  
 
Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe. Rok 2020 był rokiem pełnych zmian z uwagi na wystąpienie pandemii COVID – 19. Zmieniano terminy sporządzania sprawozdań  z realizacji budżetu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie dłuższym o 30 dni od dnia 30 czerwca 2021 r. Pomimo zmiany terminów sporządzania sprawozdań z realizacji budżetu za rok 2020, sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przekazane Radzie Powiatu tuż po jego sporządzeniu z zachowaniem terminu.  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kocińska (14 lipca 2021, 08:49:36)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 lipca 2021, 08:36:12)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 101