Uchwała nr XXI/190/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 14 grudnia 2020w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021–2030Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. 1) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXI/190/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 14 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. 1) uchwala się co następuje:


§ 1

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2023, zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z reali­zacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ­rych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020–2029.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 226 i 227 ustawodawca nałożył na samorządu opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej swoim zakresem okres, w który realizowane będą przedsięwzięcia oraz będzie następowała spłata zadłużenia samorządu.
W art. 228 ustawy zawarto upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zapisy powyższych artykułów zgodnie z wolą ustawodawcy weszły w życie od 1 stycznia 2011 roku. Stało się już tradycją przygotowania przez samorządy Wieloletniej Prognozy Finansową na lata nie mniej niż trzy, a dotyczy ona lat, w których to samorządy posiadają zadłużenia czy też mają zaplanowane zadania inwestycyjne. Taka prognoza ma na celu pomóc samorządom w realizacji nałożonych na nie przedsięwzięć.
Przygotowując projekt budżetu na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2030 kierowano się szczególną zasadą rachunkowości tzn. ostrożności w kalkulowaniu planowanych dochodów, aby nie zawyżyć dochodów w latach następnych.Załącznik nr 1 (3549kB) pdf


Załącznik nr 2 (1746kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (21 grudnia 2020, 15:17:08)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kocińska (1 lutego 2021, 12:51:11)
Zmieniono: Dodanie załączników.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 355