Uchwała nr XX/178/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 16 października 2020w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3125 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna.Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2020 poz. 65, zm. poz. 284, 782, 471) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U z 2020 poz. 920) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/178/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 16 października 2020


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3125 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2020 poz. 65, zm. poz. 284, 782, 471) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U z 2020 poz. 920) uchwala się, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3125 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00028012/5.

§2. Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§5. Traci moc Uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działki nr nr 1940/4, 1842/1, 1842/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


U Z A S A D N I E N I E


Nieruchomość położona przy ulicy Okrzei w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna oznaczona jako działka nr 3125, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00028012/5 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.

W dniu 28 sierpnia 2020r do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie udzielenia zgody na udostępnienie przedmiotowej nieruchomości celem budowy linii kablowych SN 15-kV oraz demontażu linii kablowej SN-15kV. W ramach wykonania przedmiotowych prac nastąpi demontaż wyeksploatowanej infrastruktury technicznej średniego napięcia oraz budowa nowej linii kablowej, co umożliwi prawidłowe użytkowanie sieci elektroenergetycznej oraz zapewni bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się na terenie działki nr 3125.

W związku z scaleniem nieruchomości (tj. działki nr 1842/1 i 1842/2) w wyniku której powstała nowa nieruchomość tj. działka nr 3125 oraz zmianie przebiegu służebności przesyłu na nowo utworzonej działce, traci moc uchwała NR III/19/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działki nr nr 1940/4, 1842/1, 1842/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna.

Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Protokół głosowania: Plik do pobrania (13kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (29 października 2020, 08:34:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 375