Uchwała nr 132/2019ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 28 listopada 2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 2)

Uchwała nr 132/2019
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 769 544,57 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 71 410 376,50 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 359 168,07 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  73 648 238,71 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 67 509 478,14 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 6 138 760,57 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów z zakresu administracji rządowej
i 6b dotyczący planu wydatków z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 132/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej


DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 38 732,00 i zamkną się kwotą
73 769 544,57.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 310,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r.


Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 2 724,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 41 766,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 roku.


WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 38 732,00 i zamkną się kwotą
73 648 238,71 .

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w tym rozdziale wynikają z mylnego ujęcia środków finansowych, winno być w zadaniach zleconych a ujęto w zadania własnych samorządu.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 310,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. z uwagi na niewykorzystanie środków do końca roku budżetowego.


Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 724,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. z uwagi na niewykorzystanie środków do końca roku budżetowego.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 41 766,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 roku.1 Zmiany budżetu powiatu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2019 z dnia 27.02.2019 r., Nr V/36/2019 z dnia 27.03.2019 r., Nr VI/44/ 2019 z dnia, Nr VII/55/2019 z dnia 12.06.2019 r., Nr VIII/63/2019 z dnia 4.07.2019 r., Nr IX/75/2019 z dnia 22.08.2019 r., Nr X/77/2019 z dnia 26.08.2019 r. Nr XI/84/2019 z dnia 10.10.2019 r., Nr XII/89/2019 z dnia 20.11.2019 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r., Nr 20/2019 z dnia 1.02.2019 r., Nr 22/2019 z dnia 01.03.2019 r., Nr 30/2019 z dnia 18.03.2019 r., Nr 45/2019 z dnia 16.04.2019 r., Nr 71/2019 z dnia 24.06.2019 r., Nr 77/2019 z dnia 10.07.2019 r., Nr 79/2019 z dnia 18.07.2019 r., Nr 82/2019 z dnia 31.07.2019 r., Nr 87/2019 z dnia 13.08.2019 r., Nr 96/2019 z dnia 28.08.2019 r., Nr 100/2019 z dnia 12.09.2019 r., Nr 111/2019 z dnia 18.09.2019 r., Nr 116/2019 z dnia 02.10.2019 r., Nr 119/2019 z dnia 28.10.2019 r., Nr 125/2019 z dnia 7.11.2019 r., Nr 10/2019 z dnia 14.11.2019 r.,

Załącznik do Uchwały Nr 132/2019 (54kB) plik

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (24 marca 2020, 08:22:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 717