Uchwała nr 112/2019ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 18 września 2019w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Tłuchowo na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego przyjętego Uchwałą Nr XLVI/292/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 05.11.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5651)

Uchwała nr 112/2019
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 września 2019


w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Tłuchowo na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego przyjętego Uchwałą Nr XLVI/292/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 05.11.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5651)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1 Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przy piśmie Pana Kamila Nabagło, reprezentującego firmę Greenkey Joanna Masiota-Tomaszewska, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Tłuchowo, projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Tłuchowo na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”


§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (2 stycznia 2020, 14:21:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 526