Uchwała nr XIII/111/2019 RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2019w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2020 rokNa podstawie § 27 ust. 4 i 5 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 5651/

Uchwała nr XIII/111/2019
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2020 rok

Na podstawie § 27 ust. 4 i 5 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 5651/


uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia.Załącznik do uchwały Nr XIII/111/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
NA 2020 ROK

I kwartał

1.  Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2019 roku.

2.  Sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Starosty Lipnowskiego za 2019 rok.

3.  Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.

II kwartał

1.  Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz opracowanie wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie.

2.  Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.

III kwartał

1.  Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku.

2.  Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.

IV kwartał

1.  Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 r.

2.  Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

3.  Przeprowadzanie kontroli według potrzeb.
uzasadnienie

Zgodnie z §27 ust. 4 i 5 Statutu Powiatu Lipnowskiego Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Lipnie działa na podstawie rocznego planu pracy. Komisja Rewizyjna opracowała projekt planu Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. Do kompetencji Rady należy jego uchwalenie.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Protokół głosowania plik do pobrania (182kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (2 stycznia 2020, 09:56:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 566