Uchwała nr 293/2017Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 15 grudnia 2017w sprawie umorzenia Panu XXXXXX Marcinowi należności pieniężnej Powiatu Lipnowskiego z tytułu nieuregulowania płatności faktury za nieuzasadnione wezwanie karetki pogotowia ratunkowego – zaległości po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt. 3, pkt.5, art.58, art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Uchwała nr 293/2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 15 grudnia 2017


w sprawie umorzenia Panu XXXXXX Marcinowi należności pieniężnej Powiatu Lipnowskiego z tytułu nieuregulowania płatności faktury za nieuzasadnione wezwanie karetki pogotowia ratunkowego – zaległości po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt. 3, pkt.5, art.58, art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1

Umorzyć Panu Marcinowi XXXXXXXX, zam. XXXXXXXX należność zasądzoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie, Wydział I Cywilny w sprawie sygn.akt I Nc 526/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. wraz z kosztami związanymi z dochodzeniem należności w wysokości 1 267,12 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem zł 12/100), z czego należność główna wynosi – 500,00 zł , odsetki ustawowe (naliczone od 25.03.2009 r. do 15.12.2017 roku) – 463,50 zł, koszty procesu- 85,00 zł, koszty zastępstwa w egzekucji KM 3711/09 i KM 1356//14 – 95,00 zł oraz poniesione przez Powiat koszty bezskutecznych egzekucji KM 3711/09 i KM 1356/14 – 123,62 zł


§ 2

1. Należność pieniężna, o której mowa w § 1. stanowi zaległość wynikającą z Wyroku Nakazowego wydanego przez Sąd Rejonowy w Lipnie, Wydział I Cywilny w sprawie sygn. akt I Nc 526/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. z tytułu nieuregulowania płatności za fakturę VAT 085/03/2009 z dnia 10.03.2009 r. – zaległości za nieuzasadnione wezwanie karetki pogotowia ratunkowego wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

2. Umorzenie należności, o której mowa w § 1 następuje w związku z tym, że postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

§ 3

1.Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

2. Uchwała stanowi podstawę do wprowadzenia stosownych zapisów w księgach rachunkowych.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.UZASADNIENIE


w sprawie umorzenia Panu XXXXXXXX Marcinowi należności pieniężnej Powiatu Lipnowskiego z tytułu nieuregulowania płatności faktury za nieuzasadnione wezwanie karetki pogotowia ratunkowego – zaległości po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.


Pan Marcin XXXXXXXX w dniu 6 marca 2009 roku wezwał karetkę pogotowia ratunkowego. Po przybyciu na miejsce lekarz pogotowia stwierdził, iż pozwany jest w stanie nietrzeźwym i nie wymaga natychmiastowej pomocy, a jedyną bezpośrednią przyczyną wezwania karetki było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości pozwanego. Tym samym wezwanie karetki pogotowia było nieuzasadnione.

W związku z powyższym zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Dyrektora SP ZOZ w Lipnie z dnia 19.03.2008 r. wystawiono fakturę VAT nr 085/03/2009 na kwotę 500,00 zł za wyjazd karetki. Pozwany odmówił jej zapłaty i mimo kolejnych wezwań do zapłaty nie uiścił zaległej kwoty.

W związku ze zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie należność została przejęta przez powiat na podstawie złożonego na dzień likwidacji sprawozdania finansowego i jego załączników.

Dłużnik był zobowiązany Wyrokiem Nakazowym w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przez Sąd Rejonowy w Lipnie, Wydział I Cywilny w sprawie sygn.akt I.Nc 526/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. do zapłaty zaległości wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania..

W celu wyegzekwowania należności wszczęto postępowanie egzekucyjne w 2009 roku, które 11 marca 2011 roku zostało umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Następnie w 2014 roku skierowano ponownie sprawę do komornika, po czym 14 listopada 2017 roku komornik ponownie umorzył postępowanie egzekucyjne, ponieważ prowadzone postępowanie nie doprowadziło do wyjawienia majątku dłużnika

W toku ostatnich czynności egzekucyjnych komornik ustalił, przeciwko dłużnikowi toczy się postępowanie z wniosku 2 wierzycieli. Dłużnik jest płatnikiem alimentów na podstawie akt egzekucyjnych KMP 42/10, które korzystają zgodnie z art. 1025 kpc z pierwszeństwa w zaspokojeniu. Posiada on zadłużenie wobec wierzycielki na alimenty zaległe oraz wobec Funduszu Alimentacyjnego, który wypłaca alimenty bieżące za dłużnika w wysokości 400,00 zł miesięcznie. Łączny stan zadłużenia z tytułu alimentów na dzień 27.11.2017 r. wynosi ponad 50 000,00 zł, a dłużnik nie dokonuje żadnych wpłat. W ZUS nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych i nie jest zgłoszony jako osoba bezrobotna przez PUP w Lipnie. Ponowne skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego będzie generowało dalsze koszty, a szanse na odzyskanie należności są bardzo znikome.

W odniesieniu do wymienionych wyżej należności cywilnoprawnej zostaną zastosowane zapisy art. 56 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiące o możliwości dokonania umorzenia należności w całości w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (20 września 2018, 09:09:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 588