Uchwała nr 289/2017Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 5 grudnia 2017w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,z późn. zm2)

Uchwała nr 289/2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 5 grudnia 2017


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,z późn. zm2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 64 229 663,31 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 61 556 956,31 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 672 707,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości  63 854 206,31 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 59 877 583,31 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 3 976 623,00 zł

2/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


  1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ……………………

  2. Anna Smużewska ……………………

    3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

    4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………
U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 289/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

  4. planu zdań remontowych

  5. planu zadań inwestycyjnych  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 21 984,00 i zamkną się kwotą 64 229 663,31zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 21 984 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r.WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 21 984,00 i zamkną się kwotą
63 854 206,31 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z bieżącej analizy realizowanego planu finansowego.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21 984 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na naprawę sprzętu i odtworzenia potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wykonanie usług oraz opłaty za zużytą energię. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z bieżącej analizy realizowanego planu finansowego.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 029 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące składek z tytułu Funduszu Pracy.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 029 zł

W Poradni Psycholigiczno – Pedagogicznej w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 855– rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Zmianie ulega klasyfikacja wydatków z własnych na zlecone.


Dział 855– rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup środków żywności i opłaty za zużytą energię. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów i prac 


1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący 

2. Anna Smużewska ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/134/2017 z dnia 10.01.2017 r., Nr XXII/143/2017 z dnia 31.01.2017 r., Nr XXIII/148 z dnia 27.02.2017 r., Nr XXIV/151 z dnia 30.03.2017 r., Nr XXVI/158 z dnia 10.04.2017 r., Nr XXVII/159 z dnia 28.04.2017 r., Nr XXVIII/162/2017 z dnia 25.05.2017 r., Nr XXIX/167/2017 z dnia 22.06.2017 r., Nr XXX/177/2017 z dnia 7.07.2017 r., Nr XXXI/182/2017 z dnia 20.07.2017 r., Nr XXXII/185/2017 z dnia 29.08.2017r., Nr XXXIII/192/2017 z dnia 9.10.2017 r., Nr XXXIV/199/2017 z dnia 27.11.2017 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 188/2017 z dnia 2.01.2017 r., Nr 195/2017 z dnia 17.02.2017 r., Nr 219/2017 z dnia 10.05.2017 r., Nr 232/2017 z dnia 31.05.2017 r., Nr 234/2017 z dnia 14.06.2017 r., Nr 240/2017 z dnia 28.06.2017 r., Nr 245/2017 z dnia 7.07.2017 r., Nr 248/2017 z dnia 31.07.2017 r., Nr 264/2017 z dnia 13.09.2017 r., Nr 269/2017 z dnia 29.09.2017 r., Nr 272/2017 z dnia 24.10.2017 r., Nr 278/2017 z dnia 6.11.2017 r., Nr 280/2017 z dnia 13.11.2017 r., Nr 286/2017 z dnia 20.11.2017 r.
Załącznik do uchwały (83kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu w Lipnie
Opublikował: Jan Garbarczyk (24 stycznia 2018, 09:56:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 609