Uchwała nr XXXVI/217/2017Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2017w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2018 rok.Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U.2017 poz. 1868/ oraz § 37 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2011 r. Nr197 poz. 1813/

Uchwała nr XXXVI/217/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2018 rok.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U.2017 poz. 1868/ oraz § 37 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2011 r. Nr197 poz. 1813/


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały (63kB) pdf
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U.2017.poz.1868/ komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Komisje Rewizyjna Rady Powiatu w Lipnie opracowała propozycję planu pracy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego projektu uchwały. Do wyłącznej kompetencji Rady należy zatwierdzenie planu pracy przedłożonego przez komisję.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (11 stycznia 2018, 11:47:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 847