Uchwała nr 176/2016Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 4 listopada 2016w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Małkiewicz – Skarbnik Powiatu w Lipnie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu. Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz.814 z poźn. zm.) i oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z poźn. zm.)

Uchwała nr 176/2016
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 4 listopada 2016


w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Małkiewicz – Skarbnik Powiatu w Lipnie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz.814 z poźn. zm.) i oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z poźn. zm.)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje


§ 1. Udzielić pisemnego upoważnienia Pani Barbarze Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”

§ 2. Szczegółowy zakres czynności wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, a zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego określi udzielone upoważnienie.


§ 3. Do wystawienia upoważnienia uprawnieni są Starosta i Członek Zarządu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Odpowiada za treść: Justyna Śliwińska
Opublikował: Jan Garbarczyk (13 czerwca 2017, 11:56:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 675