Uchwała nr XVIII/123/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 18 października 2016w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814/ art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm./ oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym /M.P. z 2016, poz. 778/.

Uchwała nr XVIII/123/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 18 października 2016


w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814/ art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm./ oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym /M.P. z 2016, poz. 778/.


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje


§ 1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Lipnowskiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym, w brzmieniu określonym w punkcie I, II Załączniku do uchwały.


§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu, w brzmieniu określonym w punkcie III Załączniku do uchwały.


§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/55/2015 z dnia 09 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 01.01.2017r.


§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.UZASADNIENIE


Przepis art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2012r. poz. 1137z późn. zm./ nakłada na rady powiatu obowiązek określenia corocznie w drodze uchwały wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Wysokość opłat ustala się biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6c Minister Finansów na każdy rok kalendarzowy ogłasza w „Monitorze Polskim” maksymalne stawki opłat.

Na rok 2017 maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. /M.P. 2016, poz. 778/. Stawki maksymalne określone w Obwieszczeniu na 2017r. uwzględnią wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza w roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego /art. 130a ust. 6b/.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Rada Powiatu ustala stawki opłat w wysokości określonej w Załączniku do Uchwały.


Załącznik do uchwały (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (7 listopada 2016, 08:34:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 770