Uchwała nr XVIII/121/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 18 października 2016w sprawie uchwalenia na 2017 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. 2016.239 z późn. zm.)

Uchwała nr XVIII/121/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 18 października 2016


w sprawie uchwalenia na 2017 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. 2016.239 z późn. zm.)


Rada Powiatu w Lipnie,

uchwala, co następuje:§ 1. Uchwala się program współpracy Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok z organizacjami

pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują

prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i

stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej

uchwały.


§ 2. Na realizację „ Programu współpracy na 2017 rok” środki finansowe zabezpieczone będą

w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok.


§ 3. Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy na 2017 rok” w zakresie rzeczowym

i finansowym Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu nie później niż do 30 kwietnia

2018 roku.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2016. 239 z późn. zm, ) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Rada Powiatu w Lipnie, przyjmując niniejszą uchwałę, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi.

Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określenia jego reguł. W programie proponowany jest szeroki zakres zdań merytorycznych dla obustronnej współpracy.

Powiat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i postulatom organizacji pozarządowych, wprowadził formę polegającą na wspieraniu realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Procedura prowadząca do wyłonienia partnera ma formę otwartego, powszechnie dostępnego konkursu o charakterze przedmiotowym, a nie podmiotowym. Oznacza to, ze współpracą objęte jest zadanie ( projekt), a nie instytucja ( organizacja pozarządowa).


Załącznik do uchwały (38kB) plik


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (7 listopada 2016, 08:27:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 729