Uchwała nr XVI/103/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 5 lipca 2016w sprawie: wyłączenia Policealnego Studium Zawodowego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą.Na podstawie art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz 357, poz. 1045, poz. 1418 i poz. 1629 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195 i poz. 668).

Uchwała nr XVI/103/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 lipca 2016


w sprawie: wyłączenia Policealnego Studium Zawodowego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą.

Na podstawie art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz 357, poz. 1045, poz. 1418 i poz. 1629 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195 i poz. 668).Rada Powiatu

uchwala, co następuje:


§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2016 roku wyłącza się Policealne Studium Zawodowe z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą, ul. Szkolna 5.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą i w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie (przy ul. Sierakowskiego 10 b) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.bip.lipnowski.powiat.pl


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 5A ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych należy do zadań własnych powiatu.

Rada Powiatu w Lipnie w dniu 29 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą. Aby umożliwić likwidację szkoły, w trybie określonym w art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, niezbędne jest przywrócenie samodzielności, tj. zgodnie z art.62 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy, wyłączenie tej szkoły ze struktury organizacyjnej zespołu szkół.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały o wyłączeniu Policealnego Studium Zawodowego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą.metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (2 sierpnia 2016, 14:59:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 645