Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Powiatu w Lipniez dnia 5 lipca 2016w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego, którego właścicielem jest Powiat Lipnowski, zlokalizowanego na działkach nr 88/9, nr 87/7 Lipno obręb 10 w postaci pomieszczeń dwóch oddziałów psychiatrycznych z izbą przyjęć i poradnią psychiatryczną, pomieszczeń ZOL-u psychiatrycznego oraz przychodni lekarskiej usytuowanych na I i II kondygnacji bloku przychodni C oraz części bloku pralni i kuchni D.Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2016 poz 814) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1774 zm. Dz. U. z 2015 poz. 1777, Dz. U. z 2016 poz. 65) w związku z Uchwałą Nr XXIX/197/2009 Rady Powiatu w Lipnie z 27 lutego 2009 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26 poz. 502 z 2009 r.)

Uchwała nr XVI/100/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 lipca 2016


w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego, którego właścicielem jest Powiat Lipnowski, zlokalizowanego na działkach nr 88/9, nr 87/7 Lipno obręb 10 w postaci pomieszczeń dwóch oddziałów psychiatrycznych z izbą przyjęć i poradnią psychiatryczną, pomieszczeń ZOL-u psychiatrycznego oraz przychodni lekarskiej usytuowanych na I i II kondygnacji bloku przychodni C oraz części bloku pralni i kuchni D.

Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2016 poz 814) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1774 zm. Dz. U. z 2015 poz. 1777, Dz. U. z 2016 poz. 65) w związku z Uchwałą Nr XXIX/197/2009 Rady Powiatu w Lipnie z 27 lutego 2009 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26 poz. 502 z 2009 r.)Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyrazić zgodę na odpłatną dzierżawę do dnia 31 grudnia 2035 roku majątku trwałego nieruchomego, którego właścicielem jest Powiat Lipnowski, zlokalizowanego na działkach nr 88/9, nr 87/7 Lipno obręb 10 w postaci pomieszczeń dwóch oddziałów psychiatrycznych z izbą przyjęć i poradnią psychiatryczną, pomieszczeń ZOL-u psychiatrycznego oraz przychodni lekarskiej usytuowanych na I i II kondygnacji bloku przychodni C oraz części bloku pralni i kuchni D.

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w §1 uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.UZASADNIENIE


W związku z Uchwałą Nr XXIX/197/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne w Lipnie z dniem 31 sierpnia 2009 roku zgodnie z §5 pkt 2 w/w uchwały majątek ruchomy i nieruchomy niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych przejętych przez nowo utworzony podmiot wydzierżawiony na zasadzie umowy dzierżawy. Dzierżawienie działek przy ul. Nieszawskiej 6 wraz z posadowionymi na nich nieruchomościami, budynkami i budowlami na okres dłuższy niż 3 lata leży w kompetencji Rady Powiatu oraz umożliwi Kontrahentowi podejmowanie długoterminowych, kosztownych inwestycji oraz czynne uczestnictwo w programach dedykowanych dla placówek zajmujących się udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały jest zasadne.
metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (2 sierpnia 2016, 14:55:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 714