Uchwała nr XV/93/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 10 czerwca 2016w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Januszowi Janowi Kalinowskiemu.Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)

Uchwała nr XV/93/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 czerwca 2016


w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Januszowi Janowi Kalinowskiemu.

Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Januszowi Janowi Kalinowskiemu.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Pan Janusz Jan Kalinowski całe swoje życie zawodowe poświęcił dzieciom i młodzieży szkolnej nie tylko przekazując wiedzę, ale przede wszystkim kształtując osobowość młodych ludzi. Przez 15 lat pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Lipnie- największej szkoły w powiecie lipnowskim.

To dzięki jego zdolnościom organizacyjnym i dobremu zarządzaniu Zespół Szkół Mechanicznych w Lipnie funkcjonował jako najlepsza szkoła zawodowa. W swej codziennej pracy szczególną uwagę zwracał na doskonalenie i rozbudowę bazy szkolnej, czego wynikiem było wzorowe utrzymanie izb lekcyjnych i działów szkoleniowo-produkcyjnych w warsztatach szkolnych oraz znaczna poprawa warunków uczenia się dla młodzieży. Systematycznie unowocześniał bazę dydaktyczną zapewniając młodzieży dobre opanowanie zawodu. Mobilizował nauczycieli i rodziców do wykonywania wraz z młodzieżą drobnych remontów w obiektach szkolnych, co w znaczny sposób wpływało na oszczędności w budżecie szkoły. Inspirował nauczycieli do doskonalenia wiedzy pedagogicznej i osiągania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Jako radny i członek Zarządu dążył do tego, by powiat się rozwijał w zakresie poprawienia infrastruktury drogowej, bazy oświatowej, kulturalnej, by mieszkańcom powiatu żyło się lepiej.

Wymienione wyżej zasługi i cechy osobowościowe Pana Janusza Jana Kalinowskiego pretendują Go do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.


metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (20 czerwca 2016, 13:31:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711