Uchwała nr XIII/75/2016RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 9 marca 2016w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Lipno na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716C Lipno – Kolankowo – Głodowo”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2, art. 7a oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1445 z poźń. zm.1), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)

Uchwała nr XIII/75/2016
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 9 marca 2016


w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Lipno na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716C Lipno – Kolankowo – Głodowo”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2, art. 7a oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1445 z poźń. zm.1), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 885,2)


uchwala się co następuje:


§ 1. Przyjmuje się pomoc finansową w 2016 roku od Gminy Lipno w kwocie 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716C Lipno – Kolankowo – Głodowo” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020).

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostały określone w umowie o partnerstwie zawartej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Lipno. Do zawarcia umowy upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipnie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E

Do Uchwały Nr XIII/75/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 marca 2016 rokuPowiat Lipnowski złożył projekt na realizację zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716C Lipno – Kolankowo – Głodowo”. W zawartej umowie partnerskiej wartość tego zadania została określona na kwotę 3 457 610,13 zł, a pomoc Gminy Lipno ma stanowić pomoc w wysokości 23,14%, co stanowi kwotę 400 000 zł. Gmina zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej w terminie umożliwiającym Powiatowi zawarcie umowy w ramach Programu.

Toteż podjęcie tej uchwały jest konieczne i zasadne.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (16 marca 2016, 08:15:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 623