Uchwała nr IX/58/2015Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 października 2015w sprawie: udzielenia Gminie Lipno pomocy finansowej w realizacji przebudowy drogi gminnej Wichowo-Chełmica, realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”.Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t Dz. U. z 2015 poz. 1445), art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póż. zm.

Uchwała nr IX/58/2015
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 października 2015


w sprawie: udzielenia Gminie Lipno pomocy finansowej w realizacji przebudowy drogi gminnej Wichowo-Chełmica, realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”.

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t Dz. U. z 2015 poz. 1445), art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póż. zm.


Rada Powiatu w lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Mając na względzie poprawę infrastruktury drogowej w Powiecie Lipnowskim postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Powiatu Lipnowskiego roku 2016 Gminie Lipno, w formie dotacji celowej nie przekraczającej kwoty 320 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) na realizację przebudowy drogi gminnej Wichowo-Chełmica, realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”.

§2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Lipnowskim i Gminą Lipno. Do zawarcia umowy upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipnie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Gmina Lipno z pismem z dnia 05 października 2015 wystąpiła z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na przebudowę drogi gminnej Wichowo-Chełmica realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-20120”. Przebudowa przedmiotowej drogi przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych w Gminie i Powiecie, zwiększy bezpieczeństwo, polepszy tym samym warunki życia mieszkańców. Udzielenie przez Radę Powiatu zgody na udzielenie dotacji zwiększy szanse Gminy na otrzymanie pomocy w ramach wyżej wymienionego programu.
metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (21 października 2015, 08:27:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 946