Uchwała nr 75/2015Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 9 września 2015w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działki nr 177/3 i nr 179 (obręb Kolankowo, gmina Lipno.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013.595 t.j. z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.782 t.j. z późn. zm.)

Uchwała nr 75/2015
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 9 września 2015


w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działki nr 177/3 i nr 179 (obręb Kolankowo, gmina Lipno.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013.595 t.j. z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.782 t.j. z późn. zm.)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§1.

Wyrazić zgodę na włączenie do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działki nr 177/3 i nr 179, położonej w obrębie Kolankowo, gmina Lipno, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00035969/0, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.


§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uzasadnienie


W dniu 6 marca 2015r. Rada Powiatu w Lipnie podjęła Uchwałę NR IV/24/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kolankowo, gmina Lipno działki nr 177/3 i nr 179, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00035969/0. Celem nabycia przedmiotowej nieruchomości określonej w w/w Uchwale było posiadanie atrakcyjnej dla inwestorów lokalizacji, umożliwiającej kontynuowanie starań o włączenie do PSSE.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne.


metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (11 września 2015, 13:01:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1375