Uchwała nr NR II/8/2014Rady Powiatu w Lipniez dnia 17 grudnia 2014w sprawie: powołania, określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie.Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 595 z późn. zm) oraz § 44 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. U. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r. Nr 197 poz. 1813)

Uchwała nr NR II/8/2014
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 17 grudnia 2014


w sprawie: powołania, określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 595 z późn. zm) oraz § 44 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. U. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r. Nr 197 poz. 1813)Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje się i ustala zakres działania stałych Komisji Rady Powiatu w Lipnie:

1. Komisja Budżetu i Finansów.

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy związane z gospodarką finansową, budżetem powiatu, stanem i gospodarką mienia komunalnego oraz polityką finansową.

2. Komisja Oświaty

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy związane z edukacją publiczną.

3. Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej.

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy związane z promocją i ochroną zdrowia, pomocą społeczną, polityką prorodzinną, wspieraniem osób niepełnosprawnych.

4. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy związane z problematyką ochrony środowiska i przyrody, rolnictwem i rybactwem śródlądowym oraz gospodarką wodną.

5. Komisja Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym, budownictwem, gospodarką nieruchomościami, utrzymaniem dróg i obiektów powiatowych oraz urządzeń użyteczności publicznej, transportem i komunikacją oraz geodezją, kartografia i katastrem.

6. Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy związane z szeroko rozumianym rozwojem społeczno – gospodarczym, problematyką dotycząca przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, promocją powiatu, współpracą z organizacjami pozarządowymi, a także z kulturą i ochroną dóbr kultury oraz kulturą fizyczną, sportem i turystyką.

§ 2. Ustala się skład osobowy Komisji:

1. Komisja Budżetu i Finansów w składzie 5-osobowym:

- Góźdź Jacek

- Kulig Maria

- Kwiatkowski Mieczysław

- Opalczewska Halina

- Wiśniewski Rafał


2. Komisja Oświaty w składzie 5-osobowym:

- Góźdź Jacek

- Kaczmarska Zofia

- Linkowski Mariusz

- Opalczewska Halina

- Smużewska Anna


3. Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w składzie 5-osobowym:

- Jagielski Stanisław

- Kwiatkowski Karol

- Linkowski Mariusz

- Mazanowska Elżbieta

- Ofmańska Renata
4. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w składzie 5- osobowym:

- Kołaczyński Jan

- Kwiatkowski Mieczysław

- Ofmańska Renata

- Wiśniewski Józef

- Woźnicki Tomasz


5. Komisja Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w składzie 5-osobowym:

- Grzywiński Krzysztof

- Jagielski Stanisław

- Nowak Andrzej

- Wiśniewski Józef

- Woźnicki Tomasz


6. Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie 5-osobowym:

- Kołaczyński Jan

- Kwiatkowski Karol

- Kaczmarska Zofia

- Smużewska Anna

- Zieliński Jerzy


§ 3. Komisje spośród swoich członków dokonują wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji na pierwszych posiedzeniach komisji zwołanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (25 lutego 2015, 13:55:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1112