Uchwała nr 327/2013ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 11 grudnia 2013w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych z tytułu opłaty za korzystanie z parkingu strzeżonego w Zarządzie Dróg Powiatowych w LipnieNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 2, art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami, oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Uchwała nr 327/2013
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 11 grudnia 2013


w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych z tytułu opłaty za korzystanie z parkingu strzeżonego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 2, art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami, oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku


uchwala się, co następuje:


§1. 1.Umorzyć wierzytelność pieniężną w wysokości 4 108 zł (słownie: cztery tysiące sto osiem złotych 00/100) Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie , 87 – 600 Lipno, ul. Platanowa 1 wynikającą z opłaty za przechowywanie naczepy chłodni SZMITZ nr rejestracyjny AA 01 UZ usuniętej z drogi na parking strzeżony w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie od dnia 6 lipca 2013 roku do dnia 13 września 2013 r.

§2. 1. Należność pieniężna, o której mowa w § 1 stanowi zaległość z tytułu opłaty za przechowywanie naczepy usuniętej z drogi na parking strzeżony w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

2. Uregulowanie pozostałej kwoty, tj. 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) winna być wpłacona bezzwłocznie na konto określone w fakturze nr 746/2013 z dnia 17 października 2013 r. opiewającej na kwotę 9 108 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto osiem złotych 00/100).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

 

 
 
1. Krzysztof Baranowski – Starosta Lipnowski ..……………………

2. Jarosław Poliwko – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................
                                                             UZASADNIENIE
 

W dniu 6 lipca 2013 roku Komenda Powiatowa Policji zabezpieczyła naczepę i umieściła ją na parkingu strzeżonym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie z uwagi na brak w swoich zasobach parkingu odpowiadającego wielkości zabezpieczonej naczepy. Przedmiotowa naczepa stanowiła podejrzenie o przestępstwo paserstwa. W wyniku podjętych przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie czynności ustalono pokrzywdzonego i w dniu 13 września 2013 roku naczepa została przekazana właścicielowi. Za okres przechowywania naczepy Powiat wystawił fakturę na kwotę 9 108 zł. W dniu 5 października 23013 roku (przed wystawieniem faktury przez Powiat) Komendant Powiatowy Policji zwrócił się z prośba do Zarządu Powiatu w Lipnie o pomniejszenie (umorzenie) części należności, z uwagi na braki występujące w budżecie Komendy.

Zarząd Powiatu, na swoim posiedzeniu w dniu 14 listopada 2013 roku, postanowił rozpocząć procedurę dotyczącą umorzenia części należności za parkowanie naczepy pochodzącej z przestępstwa paserstwa.

 Zgromadzone dokumenty w sprawie:

- podanie o zmniejszenie należności wynikającej z faktury nr 746/2013 z dnia 17 października 2013 r.;
- kserokopia faktury;

- pismo Referatu gospodarczo – administracyjnego i zamówień publicznych z dnia 12 listopada 2013 roku,

- pismo Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2013 roku;

- kserokopia dyspozycji usunięcia z drogi pojazdu.


W związku z przepisami ustawy o finansach publicznych i stosowną uchwałą Rady Powiatu w Lipnie umorzenie należności jest uzasadnione. 
1. Krzysztof Baranowski – Starosta Lipnowski ..……………………

2. Jarosław Poliwko – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (27 stycznia 2014, 10:21:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2212