Uchwała nr 302/2013ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 9 sierpnia 2013w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu ekologicznego pn.: „Przyjaźni środowisku”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13) i art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.2013.595.t.j)

Uchwała nr 302/2013
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 9 sierpnia 2013


w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu ekologicznego pn.: „Przyjaźni środowisku”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13) i art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.2013.595.t.j)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1.

1.Powołuje się Komisję ds. przeprowadzenia konkursu ekologicznego pn.: „Przyjaźni środowisku”, który odbędzie się 25.08.2013r. podczas Powiatowych Dożynek 2013 w Skępem, w składzie:

1. Eliza Jałowiecka – Rudewicz – przewodniczący,

2. Agata Szafrańska – członek,

3. Agnieszka Grzywaczewska – członek.

2. Konkurs, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.


§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (28 października 2013, 09:22:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2076