Uchwała nr XXX/230/2013RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 30 sierpnia 2013w sprawie: kontynuowania umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL SA Na podstawie: Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595)

Uchwała nr XXX/230/2013
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 sierpnia 2013


w sprawie: kontynuowania umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL SA

Na podstawie: Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyrazić zgodę na kontynuowanie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, działka nr 49/6, na której funkcjonuje wieża wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000020908 na okres do 30 czerwca 2018 roku na warunkach uzgodnionych przez Zarząd Powiatu w Lipnie.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


W związku z upływem terminu umowy dzierżawy ze Spółką POLKOMTEL SA, zaistniała potrzeba kontynuowania współpracy z w/w spółką. Spółka POLKOMTEL SA wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Lipnie o przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi w gminie Wielgie, na której funkcjonuje wieża wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej należącej do spółki.

Wnioskodawca deklaruje, że kontynuacja umowy wywołana jest zamiarem podtrzymania na przywołanej stacji systemu CDMA, umożliwiającego mieszkańcom Gminy Wielgie korzystanie z bezprzewodowego szybkiego internetu szerokopasmowego dostarczanego przez sieć PLUS. Przedłużenie umowy umożliwi amortyzację poniesionych nakładów oraz zagwarantuje klientom sieci PLUS możliwość korzystania z usług związanych z telefonią komórkową w sposób stabilny i bez ograniczeń technicznych. Ponadto Powiat Lipnowski w przypadku zawarcia umowy będzie czerpał korzyści finansowe z czynszu dzierżawy.

W tym stanie rzeczy kontynuowanie umowy dzierżawy ze spółką POLKOMTEL SA jest celowe i uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (4 września 2013, 08:17:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2308