Uchwała nr 219/2012Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 12 grudnia 2012w sprawie umorzenia wierzytelności wynikających z tytułu nieopłacenia należności za bezpodstawne wezwanie karetki pogotowia.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 2, art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami, oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Uchwała nr 219/2012
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 12 grudnia 2012


w sprawie umorzenia wierzytelności wynikających z tytułu nieopłacenia należności za bezpodstawne wezwanie karetki pogotowia.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 2, art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami, oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku


uchwala się, co następuje:


§1. 1.Umorzyć wierzytelność pieniężną Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu wynikającą z nieopłaconej faktury za bezpodstawne wezwanie karetki pogotowia w wysokości 500 zł, koszty postępowania w wysokości 85 zł, koszty zastępstwa adwokackiego w postepowaniu egzekucyjnym w wysokości 45 zł oraz należne odsetki liczone od dnia 22 kwietnia 2008 roku do dnia podjęcia uchwały.

§2. Należność pieniężna o której mowa w § 1 stanowi zaległość z tytułu z bezpodstawnego wezwania karetki pogotowia w dniu 25 marca 2008 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

 

 
 
1. Krzysztof Baranowski - Starosta ..……………………

2. Jarosław Poliwko – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................
 
 
                                                            UZASADNIENIE
 

Pan Krzysztof Jędrzejewski uprzednio zamieszkały os. Armii Krajowej 5/28 , 87-600 Lipno został znaleziony leżący na ulicy przez policję w dniu 25 marca 2008 roku. Policja wezwała karetkę pogotowia. Po przybyciu na miejsce lekarz pogotowia stwierdził, iż Pan K. Jędrzejewski jest w stanie wskazującym na upojenie alkoholowe i nie wymaga natychmiastowej pomocy. Tym samym wezwanie karetki było nieuzasadnione. W związku z powyższym wystawiono fakturę nr 383/03/2009 z dnia 31 marca 2008 r. Dłużnik odmówił jej zapłaty i do chwili obecnej nie jest uregulowana.

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie wystąpił do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Następnie wniesiono wniosek do komornika o egzekucję w dniu 3 lipca 2009 r., która okazała się bezskuteczna z uwagi na śmierć dłużnika w dniu 21 maja 2009 roku. W miesiącu styczniu 2010 r. komornik zawiesił postępowanie w sprawie. Następstwem było zakończenie postępowania.

Z uwagi na wyższe koszty postępowania w sprawie w zakresie ustalenia spadkobierców niż sama wierzytelności powoduje skuteczność podjęcia niniejszej uchwały.

 Zgromadzone dokumenty w sprawie:
- kserokopia faktury VAT nr 383/03/2009 z dnia 31 marca 2008

- wezwania do zapłaty wystawione przez SP ZOZ w Lipnie,

- nakaz zapłaty w sprawie I NC 253/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku,

- postanowienie Komornika Sądowego w sprawie przyznania kosztów zastępstwa adwokackiego w postepowaniu egzekucyjnym,

- postanowienie Komornika Sądowego w sprawie zakończeniu postępowania egzekucyjnego, - opinia radcy prawnego w sprawie należności przysługujących Powiatowi Lipnowskiemu jako następcy prawnemu SP ZOZ w Lipnie od K. Jędrzejewskiego. .


W związku z przepisami ustawy o finansach publicznych i stosowną uchwałą Rady Powiatu w Lipnie umorzenie należności jest uzasadnione. 
1. Krzysztof Baranowski - Starosta ..……………………

2. Jarosław Poliwko – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (5 marca 2013, 11:38:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1908