Uchwała nr 215/2012Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 12 grudnia 2012w sprawie umorzenia wierzytelności wynikających z tytułu nieopłacenia należności za niesłuszne wezwanie karetki pogotowia.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 2, art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami, oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Uchwała nr 215/2012
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 12 grudnia 2012


w sprawie umorzenia wierzytelności wynikających z tytułu nieopłacenia należności za niesłuszne wezwanie karetki pogotowia.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 2, art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami, oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku


uchwala się, co następuje:


§1. 1.Umorzyć wierzytelność Panu Piotrowi Daczkowskiemu pieniężną wynikającą z nieopłaconej faktury za bezpodstawne wezwanie karetki pogotowia w wysokości 500 zł wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia 1 kwietnia 2009 roku do dnia podjęcia uchwały.

§2. Należność pieniężna o której mowa w § 1 stanowi zaległość z tytułu z bezpodstawnego wezwania karetki pogotowia w dniu 1 lutego 2009 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

 

 
 
1. Krzysztof Baranowski - Starosta ..……………………

2. Jarosław Poliwko – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................
  
                                                            UZASADNIENIE
 

Pan Piotr Daczkowski uprzednio zamieszkały w Radomicach 77, 87-600 Lipno w dniu 1 lutego 2009 roku wezwał karetkę pogotowia. Po przybyciu na miejsce lekarz pogotowia stwierdził, iż Pan P. Daczkowski jest w stanie wskazującym na s[pożycie alkoholu i nie wymaga natychmiastowej pomocy. Tym samym wezwanie karetki było nieuzasadnione. W związku z powyższym wystawiono fakturę nr 402/02/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. Dłużnik odmówił jej zapłaty i do chwili obecnej nie jest uregulowana. W miedzy czasie Pan P. Daczkowski wymeldował się ze stałego miejsca zamieszkania i nie można ustalić jego miejsca pobytu.

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie wystąpił do sądu o wydanie nakazu zapłaty, po czym uchylił ten nakaz zapłaty i zawiesił postepowanie w sprawie z uwagi na to, iż nie można ustali jego aktualnego miejsca zamieszkania. Przejęta przez powiat sprawa zakończyła się również niepowodzeniem, ponieważ w dalszym ciągu dłużnik nigdzie się nie zameldował.

Z uwagi na wyższe koszty postępowania w sprawie niż sama wierzytelności powoduje skuteczność podjęcia niniejszej uchwały.

 Zgromadzone dokumenty w sprawie:
- kserokopia faktury VAT nr 402/02/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.

- wezwania do zapłaty- uchylony nakaz zapłaty w sprawie I NC 524/09,

- opinia radcy prawnego w przedmiocie należności przysługującej Powiatowi Lipnowskiemu od Piotra Daczkowskiego,

- zaświadczenie o wymeldowaniu się z miejsca stałego pobytu wystawione przez Urząd Gminy Lipno.


W związku z przepisami ustawy o finansach publicznych i stosowną uchwałą Rady Powiatu w Lipnie umorzenie należności jest uzasadnione. 
1. Krzysztof Baranowski - Starosta ..……………………

2. Jarosław Poliwko – Członek Zarządu ...............................

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (5 marca 2013, 11:34:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1937