Uchwała nr 97/2011ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 30 grudnia 2011w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Uchwała nr 97/2011
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 grudnia 2011


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr V/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1 § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 61 604 092 zł, z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie - 59 695 511 zł

  2. dochody majątkowe w kwocie - 1 908 581 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości 64 162 575 zł

  1. wydatki bieżące w wysokości - 58 281 974 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 880 783 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 3;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 97/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 278 zł i zamkną się kwotą 61 604 092 .

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 278 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 278 zł i zamkną się kwotą 64 162 575 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 278 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na usługi i ewentualną spłatę odsetek od wypłaconych odszkodowań osobom, którym zajęto grunty pod drogi publiczne.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu opłat oraz na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystaniem środków w zakresie podróży służbowych oraz wypłaty świadczeń..


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wypłaty nagród, opłat oraz na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystaniem środków w zakresie podróży służbowych, uposażeń funkcjonariuszy oraz wypłaty świadczeń.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202– domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na składki z ubezpieczenia społecznego.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup tonerów i opłaty pocztowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z wykonywanymi bieżącymi remontami, badaniami okresowymi pracowników oraz w zakresie podróży służbowych.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Zmian dokonano w związku z koniecznością wyrównania wydatków pomiędzy środkami stanowiącymi wkład własny w realizowanym programie dofinansowywanym ze środków unijnych.


III.WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dokonuje się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w Starostwie Powiatowym.1. Krzysztof Baranowski – Starosta …………………….

2. Jarosław Poliwko – Wicestarosta .................................

3. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ...............................

4. Piotr Wojciechowski – Członek Zarządu ...............................


Załącznik do uchwały (63kB) pdf1 Zmiany budżetu na 2011 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/32/2011 z dnia 23.02.2011 r., Nr VIII/41/2011 z dnia 08.04.2011 r. , IX/48/2011 z dnia 12.05.2011 r., Nr X/51/2011 z dnia 14.06.2011 r., Nr XI/58/2011 z dnia 4.07.2011 r., Nr XII/68/2011 z dnia 30.08.2011 r., Nr XIII/79/2011 z dnia 26.09.2011r., Nr XIV/84/2011 z dnia 2.11.2011 r., Nr XV/87/2011 z dnia 18.11.2011 r., Nr XVI/94/2011 z dnia 20.12.2011 r., oraz Uchwałą Zarządu Nr18/2011 z dnia 9.03.2011 r., Nr 36/2011 z dnia 24.05.2011 r., Nr 56/2011 z dnia 14.07.2011 r., Nr 60/2011 z dnia 27.0.72011 r., Nr 61/2011 z dnia 03.08.2011 r., Nr 65/2011 z dnia 18.08.20111 r., Nr 80/2011 z dnia 06.10.2011r., Nr 83/32011 z dnia 20.10.2011 r., Nr 85/2011 z dnia 26.10.2011 r., Nr 89/2011 z dnia 09.11.2011 r., Nr 94/2011 z 29.11.2011 r., Nr 95/2011 z dnia 8.12.2011 r., Nr 96/2011 z dnia 15.12.2011 r.

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (10 stycznia 2012, 14:09:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2395