Uchwała nr III/15/2010Rady Powiatu w Lipniez dnia 20 grudnia 2010w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Lipnie Andrzeja Piotra KurowskiegoNa podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190)

Uchwała nr III/15/2010
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 20 grudnia 2010


w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Lipnie Andrzeja Piotra Kurowskiego

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja Piotra Kurowskiego z listy nr 2, oznaczonej nazwą Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, w okręgu wyborczym nr 4 obejmującym 4 mandaty, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.


§2. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku oraz radnemu Andrzejowi Piotrowi Kurowskiemu.


§3. O wygaśnięciu mandatu radnego powiadamia się wyborców okręgu wyborczego nr 4 w sposób zwyczajowo przyjęty.


§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (27 grudnia 2010, 10:22:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2789