Uchwała nr 164/2008Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 listopada 2008w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do prowadzenia postępowań przetargowych i innych czynności określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055) i art. 15 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006r. zm. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz.1658)

Uchwała nr 164/2008
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 13 listopada 2008


w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do prowadzenia postępowań przetargowych i innych czynności określonych w pełnomocnictwie.

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055) i art. 15 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006r. zm. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz.1658)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Udzielić pisemnego pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do:

  1. Przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania: „Wyposażenie w sprzęt, maszyny i urządzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Lipnie”, w tym: powołania komisji przetargowej i ustalenia jej składu osobowego

  2. Zawarcia umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego: „Wyposażenie w sprzęt, maszyny i urządzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Lipnie ”

  3. Sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi do momentu ukończenia zadania, w tym powołania inspektora nadzoru inwestorskiego.


§2. Wykonanie uchwały poprzez sporządzenie pełnomocnictwa powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (28 stycznia 2009, 09:43:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3373