Uchwała nr 163/2008Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 13 listopada 2008w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rokNa podstawie art. 55, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 179 i 181 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr 163/2008
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 13 listopada 2008


w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 55, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 179 i 181 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).


Zarząd Powiatu

uchwala się co następuje:§ 1. Przyjmuje sie projekt budżetu na rok 2009 w wysokości:

  1. dochody – 41 616 121 zł

  2. wydatki - 49 988 369 zł

w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący:

a) dochody i wydatki według działów – załącznik nr 1

b) dochody w pełnej szczegółowości – załącznik nr 2

c) dochody własne – załącznik nr 2 a

d) dochody ze sprzedaży majątku powiatu – 2 b

e) dochody własne jednostek oświatowych – załącznik 2 c,

f) wydatki w pełnej szczegółowości– załącznik nr 3

g) wydatki jednostek oświatowych – załącznik nr 3 a

h) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 4

i) dochody budżetu państwa – załącznik nr 5

j) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 6

           k) limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 –          załącznik nr 7

           l) wydatki na zadania inwestycyjne – załącznik nr 7 a

ł) przychody i rozchody budżetu – załącznik nr 8

m) pozostałe dotacje związane z realizacją zadań powiatu – załącznik nr 9

n) plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok – załącznik nr 10

o) rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych - załącznik nr 10 a

p) plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 11

r) plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – załącznik nr12

s) prognoza długu i spłat na rok 2009 i lata następne – załącznik nr 13

t) informacja o stanie mienia powiatu lipnowskiego – załącznik nr 14

u) część opisowa do projektu budżetu – załącznik nr 15


§ 2. Przyjęty projekt na rok 2009 należy przedłożyć:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku

  2. Radzie Powiatu w Lipnie

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.


 


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 163/2008 z dnia 13 listopada 2008 rokuZgodnie z art 179 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku do obowiązków Zarządu Powiatu należy przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i przedstawienie do dnia 15 listopada regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, tu Radzie Powiatu. Dotrzymując ustawowego terminu Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu powiatu lipnowskiego na rok 2009 w pełnej szczegółowości i postanawia przekazać go również stałym komisją Rady Powiatu celem podjęcia dalszych prac.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Projekt Uchwały Budżetowej (67kB) pdf

Zestawienie załączników (336kB) pdf

Załącznik nr 1 (48kB) pdf

Załącznik nr 2 (67kB) pdf

Załącznik nr 2a (60kB) pdf

Załącznik nr 2b (45kB) pdf

Załacznik nr 2c (57kB) pdf

Załącznik nr 3 (96kB) pdf

Załącznik nr 3a (78kB) pdf

Załącznik nr 4 (88kB) pdf

Załącznik nr 5 (84kB) pdf

Załacznik nr 6 (84kB) pdf

Załącznik nr 7 (84kB) pdf

Załacznik nr 7a (86kB) pdf

Załacznik nr 8 (42kB) pdf

Załącznik nr 9 (74kB) pdf

Załącznik nr 10 (50kB) pdf

Załacznik nr 10a (58kB) pdf

Załącznik nr 11 (48kB) pdf

Załącznik nr 12 (50kB) pdf

Załacznik nr 13 (51kB) pdf

Załącznik nr 14 (157kB) pdf

Część opisowa do projektu (245kB) pdf

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (26 listopada 2008, 13:52:41)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (27 listopada 2008, 11:52:49)
Zmieniono: Dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3899