Uchwała nr XVI/103/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie: udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie.Na podstawie art. 12, pkt. 8 li. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), § 9 ust. 3 uchwały Nr V/31/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu lipnowskiego na 2007 r., zmienionym uchwałą Nr XV/91/2007 Rady Powiatu z dnia 30.11.2007 r.

Uchwała nr XVI/103/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie: udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Na podstawie art. 12, pkt. 8 li. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), § 9 ust. 3 uchwały Nr V/31/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu lipnowskiego na 2007 r., zmienionym uchwałą Nr XV/91/2007 Rady Powiatu z dnia 30.11.2007 r.


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje
:§ 1. Udziela nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie w wysokości 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), z przeznaczeniem na częściowe uregulowanie zaległych wynagrodzeń pracowniczych.


§ 2. Spłata pożyczki, o której mowa w § 1, nastąpi w terminie do 30 czerwca 2008 roku (według zawartej umowy).


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I EZarząd Powiatu Lipnowskiego działając na podstawie upoważniania Rady Powiatu w Lipnie § 9 ust. 3 uchwały Nr V/31/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu lipnowskiego na 2007 r., zmienionym uchwałą Nr XV/91/2007 Rady Powiatu z dnia 30.11.2007 r. udzielił pożyczki krótkoterminowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie uchwała Nr 65/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. Przy udzielaniu wsparcia, jakim jest właśnie pożyczka brano pod uwagę zapisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, gdzie mówi się, że do ustawowych obowiązków organu założycielskiego sp zoz – ów należy kontrola i ocena działalności podległych zakładów. Ponadto ważnym uprawnieniem nadzorczym jest stosowanie kontroli nad gospodarką finansową zakładów opieki zdrowotnej. Prowadzona analiza sprawozdań pozwala na ocenę zagrożeń płynności finansowej jednostki, co umożliwia uruchomienie przez organ założycielski odpowiednich instrumentów prawnych czy też finansowych w celu poprawy kondycji ekonomicznej.

W związku z borykającymi się problemami finansowymi SP ZOZ nie jest w stanie uregulować pożyczkę do końca roku 2007 prosząc o przesunięcie terminu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały.

___________________________

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.


metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (10 stycznia 2008, 08:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3171