Uchwała nr 51/2007Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 10 września 2007w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr 51/2007
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 10 września 2007


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:



§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr V/31/2007 z dnia 9 lutego 2007 r., zmienionym uchwałą Rady Powiatu Nr VI/46/2007 z dnia 22.03.2007 r., Nr VII/59/2007 z dnia 13.04.2007 r., Nr VIII/63/2007 z dnia 26.04.2007 r., Nr X/69/2007 z dnia 29.06.2007 r., Nr XII/76/2007 z dnia 19.07.2007 r., oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/2007 z dnia 9.03.2007 r., Nr 22/2007 z dnia 6.04.2007 r., Nr 24/2007 z dnia 11.05.2007 r., Nr 28/2007 z dnia 25.05.2007 r., Nr 46/2007 z dnia 24.08.2007 r., Nr 48/2007 z dnia 31.08.2007 r. dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.











U Z A S A D N I E N I E


WYDATKI

Planowane wydatki zmieniają się w następujących działach i rozdziałach



Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja powiatu


Po uprzednim dokonaniu analizy wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale Promocja powiatu ulęgają zwiększeniu wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych o kwotę 2 000 zł (§ 4210), zaś zmieszeniu ulegną wydatki związane z zakupem usług (§ 4300).



Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy


Ulęgną zwiększeniu wydatki związane z zakupem usług za wywóz nieczystości o kwotę 527 zł (§ 4300), zaś w związku z analizą budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie zmieszeniu ulegną wydatki dotyczące opłat i składek (§ 4430).


Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu.

___________________________________

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587.


 

Załąćznik nr 1 (49kB) pdf


metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (4 grudnia 2007, 15:03:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2911