Uchwała nr III/19/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 21 grudnia 2006w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego powiatu lipnowskiego Ryszarda Grzegorza Dobieszewskiego.Na podstawie art.190 ust. 2 w związku z art. 190 ust.1, pkt. 2 b ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – /tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm.: z 2004 r. Dz. U. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159, poz. 1127/

Uchwała nr III/19/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 21 grudnia 2006


w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego powiatu lipnowskiego Ryszarda Grzegorza Dobieszewskiego.

Na podstawie art.190 ust. 2 w związku z art. 190 ust.1, pkt. 2 b ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – /tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm.: z 2004 r. Dz. U. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159, poz. 1127/Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Ryszarda Grzegorza Dobieszewskiego , z listy Nr 1 oznaczonej nazwą Komitet Wyborczy PSL, w okręgu wyborczym Nr 3, obejmującym 4 mandaty wskutek wyboru na Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisłą.


§ 2. O wygaśnięciu mandatu radnego postanawia się powiadomić wyborców okręgu wyborczego Nr 3 w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręcza się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (18 stycznia 2007, 10:49:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3869