Uchwała nr 4/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 19 grudnia 2006w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr 4/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 19 grudnia 2006


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 r., Nr XXXVI/244/2006 z dnia 31.08.2006 r., XXXVII/251/2006 z dnia 29.09.2006 r., XXXVIII/256/2006 z dnia 26.10.2006 r., Nr I/7/2006 z dnia 27.11.2006 r., Nr II/17/2006 z dnia 07.12.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006 r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z 14.06.2006 r., Nr 38/2006 z dnia 21.07.2006 r., Nr 43/2006 z dnia 14.08.2006 r., Nr 50/2006 z dnia 11.09.2006 r., Nr 54/2006 z dnia 17.10.2006 r., Nr 59/2006 z dnia 3.11.2006 r., Nr 60/2006 z dnia 9.11.2006 r., Nr 3/2006 z dnia 11.12.2006 r. dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


 

 

________________________________________
 1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708


U Z A S A D N I E N I EWYDATKI

Zmienia się plan wydatków na wniosek:Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się dz. 801 rozdz. 80130 § 3250 o 280 zł – stypendia różne, § 4210 o 290 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 200 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 1 710 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się § 3020 o 540 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4260 o 1 200 zł – zakup energii, § 4270 o 740 zł – zakup usług remontowych. Zmiany podyktowane są koniecznością zwiększenia wydatków na bieżące potrzeby jednostki.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwiększa się dz. 801 rozdz. 80130 § 3020 o 3 962 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4300 o 1 038 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany podyktowane są analizą wydatków budżetowych.

Załącznik 1 (51kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (16 stycznia 2007, 10:51:03)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (16 stycznia 2007, 10:56:22)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2901