Uchwała nr 49/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 11 września 2006w sprawie: podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm. 1), oraz w związku z uchwałą Nr XVI/103/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia kalendarium na rok budżetowy 2005 i lata następne

Uchwała nr 49/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 11 września 2006


w sprawie: podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm. 1), oraz w związku z uchwałą Nr XVI/103/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia kalendarium na rok budżetowy 2005 i lata następne


 

Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarząd Powiatu podejmuje działania celem opracowania i uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na rok 2007, przyjmując następujące metody:

-          dochody budżetowe z majątku powiatu realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilnoprawnych, pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów,

-          zatrudnienie nauczycieli w szkołach, placówkach oświatowych na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolnych 2006/2007 z uwzględnieniem przewidywanych zmian organizacyjnych po 1 września 2007 roku, awansu zawodowego nauczycieli, planowanych przejść na emeryturę, natomiast zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w tych jednostkach na poziomie roku 2006,

-          zatrudnienie w pozostałych jednostkach organizacyjnych na poziomie ustalonym na 2006 rok,

-          wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie,

-          wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych ustala się na poziomie 2%,

-          dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane „13”, winno być naliczane zgodnie z ustawowo określonymi zasadami,

-          wydatki rzeczowe na poziomie uchwały budżetowej na 2006 rok z uwzględnieniem zwiększeń dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki (z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym),

-          odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 775,71 zł na jeden etat kalkulacyjny ( 37,5% od kwoty 2 068,57 zł), natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art.5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się:

- Skarbnikowi Powiatu,

- Kierownikom Wydziałów Starostwa Powiatowego,

- Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

 

[1]              Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.

 

 

 
 
U Z A S A D N I E N I E

 

 

          Uchwałą Nr XVI/103/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku Rada Powiatu w Lipnie ustaliła kalendarium obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu lipnowskiego na rok budżetowy 2005 i lata następne, natomiast Zarząd Powiatu przystępując do prac nad projektem budżetu na rok 2007 przyjmuje metody kalkulacji, które winny być wykorzystane w pracy tworzenia projektu. Projekt budżetu powinien zawierać prognozowane dochody i wydatki, przychody i rozchody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały uczestniczyło czterech członków Zarządu Powiatu obecnych na posiedzeniu.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (43kB) pdf

Załącznik 2 (60kB) pdf

Załącznik 3 (74kB) pdf

Załącznik 4 (55kB) pdf

Załącznik 5 (70kB) pdf

Załącznik 6 (55kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (27 września 2006, 12:36:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3196