Uchwała nr XXX/199/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 8 grudnia 2005w sprawie: zobowiązania Zarządu Powiatu do rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego na lata 2001 – 2010Na podstawie art. 12 pkt 4 Ustawy dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Uchwała nr XXX/199/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 8 grudnia 2005


w sprawie: zobowiązania Zarządu Powiatu do rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego na lata 2001 – 2010

Na podstawie art. 12 pkt 4 Ustawy dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)


 

uchwala się, co następuje:


§ 1. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do podjęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego przyjętej Uchwałą Nr XXXIII/148/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16 listopada 2001 r.


§ 2. Tryb i harmonogram opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego określi Zarząd Powiatu.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie 

Uzasadnienie


Strategia Rozwoju Powiatu Lipnowskiego na lata 2001 – 2010 opracowana została w latach 2000-2001, uwzględniając ówczesną sytuację społeczno – gospodarczą. Wstąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej zmieniło w zasadniczy sposób uwarunkowania rozwoju kraju, województwa a także naszego powiatu.

Projekt Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2007 – 2013 (kolejny okres budżetowy UE) spaja wszystkie przedsięwzięcia i działania o charakterze rozwojowym podejmowane w kraju, bez względu na pochodzenie środków finansowych. Tak więc poza przedsięwzięciami współfinansowanymi z budżetu UE, uwzględnione są w nim działania finansowane wyłącznie z zasobów krajowych. Realizacja NPR 2007 – 2013 odbywać się będzie głównie na podstawie sektorowych i regionalnych programów operacyjnych oraz strategii wykorzystania Funduszu Spójności. W dniu 26.10.2005 r. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyjął wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Tak więc uzasadnionym jest aby Zarząd Powiatu podjął działania zmierzające do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego. Niezbędnym będzie ustalenie, czy Strategia Rozwoju Powiatu Lipnowskiego na lata 2001 – 2010 spełnia wymogi nowych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, czy jest zgodna z celami proponowanymi w projekcie NPR na 2007 – 2013, a także z projektem Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020. Wstępna analiza Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego na lata 2001 – 2010 wskazuje na konieczność jej aktualizacji. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020 winien stać się wytyczną dla sformułowania lokalnej, powiatowej strategii rozwoju.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (20 grudnia 2005, 11:43:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3042