Uchwała nr 59/2005Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 6 października 2005w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )

Uchwała nr 59/2005
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 6 października 2005


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje
:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/149/2005 z dnia 22.02.2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z dn. 27.06.2005 r., Nr XXVII/182/2005 z dn. 5.07.2005 r., Nr XXVIII/183/2005 z dn. 07.09.2005 r., Uchwałą Zarządu Nr 9/ 2005 z 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dnia 12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 20/2005 z dn. 23.05.2005 r., Nr 21/2005 z dn. 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r., Nr 53/2005 z 10.08.2005 r. , Nr 54/2005 z dn. 25.08.2005 r., Nr 55/2005 z 22.09.2005 r. dokonuje zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie


U Z A S A D N I E N I E

WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie w dz. 750 rozdz. 75095 zwiększa się § 4210 o 400 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4430 o 400 zł – różne opłaty i składki.
Zmiany w powyższym rozdziale dotyczą promocji powiatu, a dotyczą zakupu aparatu fotograficznego cyfrowego niezbędnego w prowadzeniu działalności promocyjnej.


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4210 o 30 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 3 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 7 000 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4220 o 27 000 zł – zakup środków żywności, § 4270 o 11 585 zł - zakup usług remontowych, § 4410 o 1 000 zł – podróże służbowe krajowe, § 4480 o 415 zł – podatek od nieruchomości.
Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością uregulowania płatności za opał oraz zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne zakupy towarów i usług.


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 4120 o 1 800 zł – składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 4270 o 1 800 zł – zakup usług remontowych.
Zmiany te podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie jednostki na zapłacenie składek na Fundusz Pracy do końca roku 2005.

ZdjęcieZałącznik 1 (53kB) pdf


metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (12 października 2005, 13:49:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3683