Uchwała nr XXVIII/184/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 7 września 2005w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanych w latach 2005 – 2006Na podstawie art. 12, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148, Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Dz. U.z 2003 r. Nr 65 poz. 594, Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. z 2003 r. Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 890, Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565)

Uchwała nr XXVIII/184/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 7 września 2005


w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanych w latach 2005 – 2006

Na podstawie art. 12, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148, Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Dz. U.z 2003 r. Nr 65 poz. 594, Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. z 2003 r. Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 890, Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565)


 

Rada Powiatu w Lipnie
Uchwala co następuje:


§ 1.

  1. Ustalić kwotę w wysokości 541 206 zł ( słownie zł: pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześć złotych), do której Zarząd Powiatu w Lipnie może ustanowić prawne zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet II, Działanie 2.2. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w formie poręczenia wekslowego.

  2. Projektami, o których mowa w ust. 1, są następujące programy stypendialne:

    1. Szansa dla żaka II”, dla którego zabezpieczenia mogą zostać ustanowione do kwoty 64 178 zł,

    2. Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych województwa Kujawsko - Pomorskiego”, dla którego zabezpieczenia mogą zostać ustanowione do kwoty 477 028 zł.

  3. Termin obowiązywania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2 wygasa z dniem 31 grudnia 2006 roku.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie


 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E


W miesiącu maju bieżącego roku zostały podpisane umowy na realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Powiatem Lipnowskim dotyczącego pomocy stypendialnej dla uczniów na kwotę 477 028 zł., druga umowa została podpisana pomiędzy Urzędem Miejskim w Bydgoszczy a Powiatem Lipnowskim dotycząca pomocy stypendialnej dla studentów na kwotę 64 178 zł.

Program stypendialny dla studentów w 75 % finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, zaś pozostałe 25 % to wkład krajowy, zaś stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej w 68,05 % są pokrywane ze środków unijnych, pozostałe 31,95 % stanowią środki budżetu państwa.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (15 września 2005, 12:08:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2387