Uchwała nr XXVI/178/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 czerwca 2005w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i innych symboli Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używaniaDziałając na podstawie art. 12 pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach /Dz. U. Nr 31, poz. 130 z 1978 r., z późn. zm./ oraz § 10 pkt 14 Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dz. Urz. Woj. Kujaw. Nr 43 poz.811 z 2002 r. z pózn. zm./

Uchwała nr XXVI/178/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 czerwca 2005


w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i innych symboli Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania

Działając na podstawie art. 12 pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach /Dz. U. Nr 31, poz. 130 z 1978 r., z późn. zm./ oraz § 10 pkt 14 Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dz. Urz. Woj. Kujaw. Nr 43 poz.811 z 2002 r. z pózn. zm./


Nawiązując do chlubnej przeszłości Powiatu Lipnowskiego, wyrażając przekonanie, że symbole Powiatu dają wyraz złączenia więzami wspólnoty kolejnych pokoleń jego mieszkańców , są widocznymi świadectwami przywiązania i lokalnego patriotyzmu oraz wyrażają gotowość do podejmowania wysiłków dla obrony samorządności i budowania wspólnego dobraRada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Ustanawia się herb, flagę, pieczęcie i inne symbole Powiatu Lipnowskiego.


§ 2. Wzór graficzny herbu wraz z opisem stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3.

 1. Herb powiatu umieszczony jest w sali obrad Rady Powiatu Lipnowskiego, a także może być umieszczany w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz w budynkach instytucji powiatowych

 2. Herb może być eksponowany przy okazji publicznych uroczystości powiatowych, w miejscu ich odbywania zaś w innych miejscach może być umieszczany za zgodą Zarządu Powiatu


§ 4.

 1. Herb może być umieszczany na pismach i drukach urzędowych Rady Powiatu, Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty i Starostwa.

 2. Herb może być umieszczany w winietkach czasopism lokalnych , w wydawnictwach książkowych (broszury, foldery, przewodniki itp.) oraz na przedmiotach o charakterze reklamowym (proporczyki, znaczki, naklejki nalepki, widokówki, medale, odznaki pamiątkowe, dyplomy itp.), promujących Powiat Lipnowski. Zgodę na posługiwanie się herbem Powiatu Lipnowskiego każdorazowo udziela Zarząd Powiatu.


§ 5.

 1. Wzór graficzny flagi wraz z opisem zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.


§ 6.

 1. Flaga powiatu wywieszana jest na budynku Starostwa Powiatowego.

 2. Flaga powiatu może być wywieszana na budynkach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych w czasie uroczystości powiatowych.

 3. Flaga powiatu może być wywieszana podczas uroczystości publicznych, gdy uczestniczy w nich Rada Powiatu lub jej Przewodniczący, a także Starosta.

 4. Flaga powiatu może być używana w związku z innymi okolicznościami za zgodą Zarządu Powiatu.


§ 7. Wzór i opis pieczęci Powiatu Lipnowskiego stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 8. Pieczęcie ustanawia się dla: Powiatu Lipnowskiego, Starosty Lipnowskiego, Rady Powiatu w Lipnie i Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.


§ 9. Wzór i opis sztandaru (awers i rewers) Powiatu Lipnowskiego stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 10. Wzór i opis głowicy sztandaru Powiatu Lipnowskiego stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 11. Wzór i opis szarfy sztandaru Powiatu Lipnowskiego stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 12.

 1. Herb, flaga, pieczęcie i inne symbole są znakami prawnie chronionymi. Mogą być używane
  na przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych, reklamowych lub promocyjnych zawsze w całości, tylko za zgodą i na warunkach określonych przez Zarząd Powiatu.

 2. Zarząd Powiatu, wyrażając szczególne wyróżnienie dla osób fizycznych lub prawnych oraz innych podmiotów gospodarczych, instytucji społeczno - kulturalnych i charytatywnych, prowadzących działalność leżącą w szczególnym interesie Powiatu, jej mieszkańców lub wiążącą się z jego historią, może wyrazić zgodę na nieodpłatne korzystanie z herbu i flagi Powiatu na warunkach określonych przez Zarząd Powiatu .

 3. Zarząd Powiatu może wyrażoną zgodę zawiesić lub cofnąć, w szczególności jeżeli uprawniona osoba lub podmiot narażają prestiż lub interes Powiatu na szkodę lub z innych powodów.§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Zdjęcie

 


 UZASADNIENIE

Powiat lipnowski należy do nielicznych samorządów, które do dnia dzisiejszego nie przyjęły swoich symboli. Pod koniec ubiegłego roku opracowano symbole jednak po poprawkach zgłoszonych przez radnych projekt nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z decyzją Rady Powiatu specjaliści opracowali projekt herbu oraz innych symboli zgodnie z sugestiami Komisji Heraldycznej. Oprócz herbu, flagi i pieczęci dodatkowo opracowano sztandar, głowicę oraz szarfę Powiatu Lipnowskiego.

Zwrócono się do Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o opinie w przedmiotowej sprawie. Komisja udzieliła pozytywnej opinii.

Zdjęcie


 

 

 

 

Załącznik 1 (741kB) pdf

Załącznik 2 (271kB) pdf

Załącznik 3 (584kB) pdf

Załącznik 4 (1295kB) pdf

Załącznik 5 (429kB) pdf

Załącznik 6 (636kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (8 lipca 2005, 12:17:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5706