Uchwała nr XXV/171/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 22 kwietnia 2005w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnychNa podstawie art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz 148 z póżn. zm.)

Uchwała nr XXV/171/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 22 kwietnia 2005


w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

Na podstawie art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz 148 z póżn. zm.)


 

Rada Powiatu

uchwala co następuje§ 1. 1. Ustala się jednostki budżetowe, które z dniem 1 lipca 2005 r. utworzą rachunki dochodów własnych

 1. Zespół Szkół w Lipnie,

 2. Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą,

 3. Zespół Szkół w Skepem,

 4. Bursa Szkolna w Lipnie,

 5. Zespół Szkół Technicznych w Lipnie,

 6. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.§2. 1. Źródłem dochodów własnych z Zespole Szkół w Lipnie będą:

  1. wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów, pracowników i osób korzystających w wyżywienia w stołówce,

  2. darowizny na rzecz stołówki,

  3. za wystawione duplikaty świadectw,

  4. odsetki bankowe.

2.Źródłem dochodów własnych Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą będą:

1/ wpłaty od wychowanków internatu za wyżywienie i czesne,

2/ wpłaty pracowników szkoły korzystających z obiadów,

3/ wpłaty od osób z zewnątrz korzystających z obiadów,

4/ wpływy z umowy koloni, obozów letnich, praktyk studenckich

5/ odsetki bankowe.

3. Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół w Skępe będą:

1) wpłaty od wychowanków internatu za wyżywienie i czesne,

 1. wpłaty pracowników szkoły i innych stołowników korzystających z obiadów,

 2. wpływy z umów obozów sportowych i innych,

 3. dobrowolne wpływy z Urzędu Miasta i Gminy w Skępem,

 4. dopłaty do wyżywienia z Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz wpływy z środków programu stypendialnego ANR Bydgoszcz,

 5. za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji,

 6. odsetki bankowe.

4. Źródłem dochodów własnych w Bursie Szkolnej w Lipnie będą:

 1. wpłaty od wychowanków bursy za wyżywienie i czesne,

 2. wpłaty pracowników, osób fizycznych i instytucji korzystających z obiadów,

 3. wpłaty z tytułu organizacji imprez, szkoleń i kursów,

 4. odsetki bankowe.

 5. Źródłem dochodów własnych utworzonych w Zespole Szkół Technicznych będą:

   1. za wystawione duplikaty świadectw,

   2. darowizny,

   3. odsetki bankowe.

 1. Źródłem dochodów własnych utworzonych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi będą:

   1. wpływy z tytułu organizacji kursów, szkoleń i imprez,

   2. wpłaty za korzystanie z posiłków,

   3. wpływy z tytułu świadczonych usług: pralniczych, fryzjerskich, terapeutycznych,

   4. odsetki bankowe.§ 3. 1. Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Lipnie przeznaczone będą na sfinansowanie:

 1. zakupu artykułów żywnościowych,

 2. zakupu energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu,

 3. wywozu nieczystości, rozmowy telefoniczne,

 4. opłat bankowych,

 5. zakupu materiałów, oraz usług remontowych gwarantujących utrzymanie stołówki w należytym stanie,

 6. zakupu wyposażenia i środków czystości,

 7. wydatków inwestycyjnych,

 8. wypłatę wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło,

 9. składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

 1. Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą przeznaczone będą na sfinansowanie zakupów:

 1. artykułów żywnościowych,

 2. materiałów i usług remontowych gwarantujących utrzymanie internatu w należytym stanie umożliwiającym wypełnianie zadań statutowych,

 3. gazu, energii elektrycznej i wody,

 4. obsługa rachunku bankowego.

 1. Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Skępem przeznaczone będą na sfinansowanie:

  1. przygotowanie posiłków dla osób korzystających z wyżywienia,

  2. zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej i wody,

  3. zakupu wyposażenia stołówki,

  4. zakupu materiałów i usług remontowych gwarantujących utrzymanie internatu i stołówki w należytym stanie umożliwiającym wypełnianie zadań statutowych,

  5. opłat za rozmowy telefoniczne i usługi bankowe.

 2. Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych Bursy Szkolnej w Lipnie przeznaczone będą na sfinansowanie zakupów:

 1. artykułów żywnościowych,

 2. opału, energii elektrycznej, wody,

 3. materiałów i usług remontowych gwarantujących utrzymanie bursy w należytym stanie umożliwiającym wypełnianie zadań statutowych,

 4. obsługa rachunku bankowego,

 1. Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie przeznaczone będą na sfinansowanie zakupów:

 1. materiałów gwarantujących wypełnianie zadań statutowych,

 2. środków czystości,

 3. obsługa rachunku bankowego.

 1. Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi przeznaczone będą na sfinansowanie:

1) zakupu środków żywności,

 1. zakupu opału, paliwa oraz innych materiałów związanych z prowadzoną działalnością,

 2. wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia i umowy o dzieło dla wykładowców i obsługi) wraz z pochodnymi,

 3. obsługa rachunku bankowego,


§ 4. Plany finansowe rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych określonych w § 1 pkt 1 – 6 stanowić będą załączniki do uchwały budżetowej.


§ 5. Na koniec roku budżetowego 10 % środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych stanowić będzie dochód budżetu Powiatu.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Zdjęcie

 

 

 

 

Załącznik 1 (54kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (4 maja 2005, 13:23:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2422