Uchwała nr XXV/170/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 22 kwietnia 2005w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, które utworzą rachunek dochodów własnychNa podstawie art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189 poz. 1851, Dz. U. 96 poz. 874, Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. Nr 273 poz. 2703) oraz art.40 a pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm. Dz. U. Z 2004 Nr 273 poz. 2703)

Uchwała nr XXV/170/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 22 kwietnia 2005


w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, które utworzą rachunek dochodów własnych

Na podstawie art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189 poz. 1851, Dz. U. 96 poz. 874, Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. Nr 273 poz. 2703) oraz art.40 a pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm. Dz. U. Z 2004 Nr 273 poz. 2703)


 

Rada Powiatu
Uchwala co następuje


§ 1. 1.Ustala się utworzenie rachunku dochodów własnych z dniem 1 maja 2005 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.


§ 2.Źródłem dochodów własnych utworzonych przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie określonych w ustawie o drogach publicznych ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm. Dz. U. Z 2004 Nr 273 poz. 2703) są:

  1. Opłaty za:

   1. parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych pieniężnych strefie płatnego parkowania (art. 13 ust.1 pkt. 1)

   2. przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych (art. 13 ust. 1 pkt.2),

   3. przejazdy przez obiekty mostowe pieniężnych tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych (art.13.ust.2 pkt.1),

   4. przeprawy promowe na drogach publicznych (art.13 ust. 2 pkt 2),

   5. zajęcie pasa drogowego (art.40 ust.3).

  2. Opłaty pieniężne z tytułu umów:

   1. najmu lub dzierżawy gruntów pieniężnych pasie drogowym zawieranych na cele związane pieniężnych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, pieniężnych także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu (art.22 ust.2),

   2. najmu lub dzierżawy kanałów technologicznych, służący umieszczeniu podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej pieniężnych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, pieniężnych szczególności linii telekomunikacyjnych (art.39 ust.7),

  3. Opłaty dodatkowe:

1) za uiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych pieniężnych strefie płatnego parkowania (art. 13 f ust.1).

  1. Kary pieniężne:

   1. za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu (art. 13 g ust. 1

   2. za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi (art. 29a, ust.1 pkt 1),

   3. za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi odsetek powierzchni większej niż określona odsetek zezwoleniu zarządcy drogi (art. 29 a, ust. 1 pkt.2),

   4. za użytkowanie zjazdu po terminie określonym odsetek zezwoleniu zarządcy drogi (art.29 a, ust. 2),

   5. za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy (art.40 ust.12 pkt.1),

   6. za zajęcie pasa drogowego odsetek przekroczeniem terminu zajęcia określonego odsetek zezwoleniu zarządcy drogi (art.40 ust.12 pkt.2),

   7. za zajęcie pasa drogowego odsetek powierzchni większej niż określona odsetek zezwoleniu zarządcy drogi (art.40 ust.12 pkt.3).

  2. odsetki bankowe.


§ 3. Środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych przeznaczone będą na sfinansowanie:

   1. budowy, przebudowy, remonty, utrzymanie i ochronę dróg powiatowych,

   2. zakup materiałów do budowy, utrzymania i ochrony dróg powiatowych.§ 4. Na koniec roku budżetowego 10 % środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych stanowić będzie dochód budżetu Powiatu.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie

 

 

 

 

Załącznik 1 (54kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (4 maja 2005, 13:03:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2334