Uchwała nr XXII/142/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 grudnia 2004w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty LipnowskiegoNa podstawie art. 12 pkt. 2 z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1804) oraz art. 4 pkt. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001, Nr 142 poz. 1593; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), § 3, § 6 ust. 1, § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, zm. Dz. U. Nr 47, poz. 448 z 2004 r.)

Uchwała nr XXII/142/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 2 z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1804) oraz art. 4 pkt. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001, Nr 142 poz. 1593; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), § 3, § 6 ust. 1, § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, zm. Dz. U. Nr 47, poz. 448 z 2004 r.)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Starosty Lipnowskiego w łącznej kwocie 7 165,60 zł, na które składają się:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 884,00 zł,

  2. dodatek funkcyjny w kwocie 1 440,00 zł,

  3. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 776,80 zł,

  4. dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1 064,80 zł


§ 2. Wynagrodzenie określone w § 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 roku


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZdjęcieUzasadnienie


W dniu 23 marca 2004 roku weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 47, poz. 448). Zgodnie z § 2 Rozporządzenia, jego przepisy mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 r. Rozporządzenie zmienia m.in. minimalną wysokość dodatku funkcyjnego Starosty. Dodatek funkcyjny powinien wynosić nie mniej niż 1340,00 zł. W konsekwencji zmianie uległy wielkości pozostałych składników wynagrodzenia miesięcznego, których wymiar związany jest z wysokością dodatku funkcyjnego.

Wynagrodzenie miesięczne wzrasta łącznie o 366,24 zł od dotychczasowego wynagrodzenia.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (5 stycznia 2005, 13:50:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3718