Uchwała nr XXI/134/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 grudnia 2004w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczejNa podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

Uchwała nr XXI/134/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2004


w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej

Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Ilekroć w Uchwale mówi się o:

 1. Dziecku lub osobie pełnoletniej - rozumie się przez to dziecko lub osobę pełnoletnią przebywającą w placówce opiekuńczo - wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed ukończeniem pełnoletności.

 2. Kryterium dochodowym - rozumie się przez to dochód w rozumieniu art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).

 3. Osobie zobowiązanej - rozumie się przez to:

 1. rodziców dziecka, w tym również rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona,

 2. osobę pełnoletnią lub jej rodziców,

 3. opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka.§ 2.

 1. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty mogą zostać zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat na podstawie złożonego wniosku, bądź z urzędu.

 2. Decyzje o zwolnieniu rodziców z opłaty uzależnia się od wysokości ich dochodów oraz struktury rodzin, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Z obowiązku ponoszenia opłaty całkowicie zwolnieni są rodzice, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 4. Wysokość zwolnienia z opłaty ustala się w oparciu o tabelę stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 5. Dopuszcza się możliwość zwalniania rodziców z opłaty w wysokości wyższej niż wynika to z tabeli, o której mowa w ust. 4 lub całkowitego zwolnienia, jeżeli występuje co najmniej jedna okoliczność wymieniona poniżej:

  1. ponoszą opłaty za pobyt członka rodziny m.in. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, ośrodku wsparcia, placówce leczniczo - rehabilitacyjnej,

  2. występuje długotrwała lub ciężka choroba,

  3. występuje bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej,

  4. zachodzi potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

  5. doszło do strat w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej.§ 3. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty wydaje Starosta Powiatu lub z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.§ 4.

 1. Opiekunowie prawni lub kuratorzy dysponujący dochodami dziecka, a także osoby pełnoletnie mogą być częściowo zwolnieni z opłaty, w przypadku ponoszenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z zabezpieczeniem potrzeb między innymi zdrowotnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, bytowych dziecka lub osoby pełnoletniej.

 2. Opłata ponoszona przez opiekunów prawnych lub kuratorów, a także osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej, i nie mniejsza niż 20% kwoty tego dochodu.

 3. Całkowite zwolnienie osób, o których mowa w ust. 1 z opłaty, może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek tych osób lub z urzędu.

 4. W przypadku, gdy osoba pełnoletnia przebywająca w placówce nie posiada dochodów opłatę ponoszą rodzice.§ 5.

 1. Wysokość zwolnienia z opłaty rodziców dzieci, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, na wniosek lub z urzędu, ustala się w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy.

 2. Wysokość zwolnienia opiekunów prawnych lub kuratorów, dysponujących dochodami dziecka z opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, na wniosek opiekuna prawnego lub kuratora, ustala się w oparciu o dokumenty poświadczające wysokość tego dochodu oraz opinię dyrektora placówki, w której przebywało dziecko, potwierdzającą ponoszenie kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1.

 3. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty wydaje się na czas określony - nie dłuższy niż jeden rok.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Zdjęcie 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.


Z dniem 1 stycznia 2005 roku wchodzi w życie art. 86 ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r., na podstawie którego powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu.

W związku z powyższym pojawia się konieczność ustalania przez Starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Powyższą opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka.

Starosta może częściowo zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty, na wniosek lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny lub osoby. Starosta, ustalając wysokość opłaty, uwzględnia sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub osoby.

Zgodnie z art. 81 ust. 6 Ustawy o pomocy społecznej warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty, o której mowa wyżej określa w drodze uchwały Rada Powiatu.


Przedkładamy projekt uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Decyzje o zwolnieniu rodziców z opłaty uzależnia się od wysokości ich dochodów oraz struktury rodzin, przy czym z obowiązku ponoszenia opłaty całkowicie zwolnieni są rodzice, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej . Wysokość zwolnienia z opłaty ustala się w oparciu o tabelę stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.


Aby ustalić odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych konieczne jest wyliczenie kryterium dochodowego wg Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r., która mówi, że dla osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi 461 zł, natomiast na każdą osobę w rodzinie 316 zł.

Proponujemy by odpłatność rodziców biologicznych w przypadku gdy, ich dochód rzeczywisty (faktyczny netto) w rodzinie jest większy od kryterium dochodowego wg w/w Ustawy, była następująca:

 • dochód nie przekraczający kryterium dochodowego-zwolnienie z odpłatności;

 • od 1 zł do 100 zł - 10 zł miesięcznie;

 • od 101 zł do 200 zł - 20 zł miesięcznie;

 • od 201 zł do 300 zł - 30 zł miesięcznie;

 • od 301 zł do 400 zł - 40 zł miesięcznie;

 • od 401 zł do 500 zł - 50 zł miesięcznie;

 • od 501 zł do 600 zł - 60 zł miesięcznie;

 • od 601 zł do 700 zł - 70 zł miesięcznie;

 • od 701 zł do 800 zł - 80 zł miesięcznie;

 • od 801 zł do 900 zł - 90 zł miesięcznie;

 • od 901 zł do 1000 zł - 100 zł miesięcznie;

 • od 1001 zł odpłatność będzie całkowita, tj. do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Częściowo zwolnieni z opłaty mogą być również opiekunowie prawni lub kuratorzy dysponującymi dochodami dziecka, a także osoby pełnoletnie w przypadku ponoszenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z zabezpieczeniem potrzeb między innymi zdrowotnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, bytowych dziecka lub osoby pełnoletniej. Opłata ponoszona przez opiekunów lub kuratorów, a także osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej, i nie mniejsza niż 20% kwoty tego dochodu. Całkowite zwolnienie wskazanych wyżej osób może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek tych osób lub z urzędu. W przypadku, gdy osoba pełnoletnia przebywająca w placówce nie posiada dochodów opłatę ponoszą rodzice.

W związku z powyższym proszę o zaakceptowanie zaproponowanych kryteriów odpłatności.
Zdjęcie

 

 

 

Załącznik 1 (49kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 grudnia 2004, 11:59:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3327