Uchwała nr XIX/128/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 września 2004w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/139/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego. Na podstawie art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055/ oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 61 poz, 708, z 2001 Nr 34 poz. 393, z 2002r. Nr 210 poz. 1785, z 2004 Nr 47 poz. 447/

Uchwała nr XIX/128/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 września 2004


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/139/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055/ oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 61 poz, 708, z 2001 Nr 34 poz. 393, z 2002r. Nr 210 poz. 1785, z 2004 Nr 47 poz. 447/


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje


§ 1. Dokonuje się zmiany w § 1 w pkt. 3 ,,kwotę 430,00 zł” zastępuje się kwotą ,,500,00zł” oraz w § 2 w pkt. 2 ,,kwotę 4,30 zł” zastępuje się ,,kwotą 5,00 zł”, w pkt. 3 ,,kwotę 4,60 zł ” zastępuje się ,,kwotą 5,00 zł” i w pkt. 4 ,,kwotę 2,80 zł zastępuj się kwotą 3,50 zł”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.
Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (11 października 2004, 11:48:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3604