Uchwała nr XVII/114/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 lipca 2004w sprawie : zatwierdzenia projektu pod nazwą „ Nasza młodzież – nasza przyszłość” realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego ( ZPORR ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ( EFS )Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 200 , poz. 1688 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 )

Uchwała nr XVII/114/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 lipca 2004


w sprawie : zatwierdzenia projektu pod nazwą „ Nasza młodzież – nasza przyszłość” realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego ( ZPORR ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ( EFS )

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 200 , poz. 1688 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 )


 

Rada Powiatu Lipnowskiego
uchwala , co następuje :


§1. Zatwierdza się projekt z EFS pod nazwą : „Nasza młodzież – nasza przyszłość ” mający na celu podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym umożliwiającym uzyskanie świadectwa dojrzałości / maturalnego ( z wyłączeniem szkół dla dorosłych ) dla uczniów zamieszkujących obszary wiejskie poprzez wdrożenie programu stypendialnego.


§2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie UZASADNIENIE :


Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ( ZPORR ) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych , które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 ( NPR/PWW ) ogłoszonego w Dz. U. Nr 116 , poz. 1206 z 2004 r. Projekt „Nasza młodzież – nasza przyszłość” realizowany będzie w ramach tego Programu. Warunkiem realizacji projektu w ramach ZPORR jest jego przyjęcie przez Radę Powiatu w formie stosownej uchwały.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (16 sierpnia 2004, 14:24:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2842