Uchwała nr XVII/113/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 lipca 2004w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnychNa podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Uchwała nr XVII/113/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 lipca 2004


w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się regulamin określający zasady udzielania stypendiów dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Zdjęcie 
Uzasadnienie


Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne zakłada konieczność przygotowania regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim. Odpowiedzialnym za przygotowanie regulaminu jest samorząd powiatowy, stąd wywołanie niniejszej uchwały staje się konieczne.

Zdjęcie

 

 

 

 

Załącznik 1 (208kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (16 sierpnia 2004, 14:08:39)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (14 września 2004, 10:59:24)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2677