zamówienie na:

Remont budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem

zamawiający: Zespół Szkół im. W. łukasińskiego w Skępem
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
nr sprawy: ZSz-342/3/2010
wartość: -
termin składania ofert: 10 sierpnia 2010  09:30
Remont budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem


Numer ogłoszenia: 223864 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (32kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (157kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (47kB) rar
kosztorysy (154kB) rar
Załączniki do SIWZ (1465kB) rar

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem , ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2877006, faks 054 2877006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsskepe.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynku sali gimnastycznej takich jak: 1. Docieplenie stropu nad salą gimnastyczną, 2. Naprawa tynków ścian wewnętrznych, 3. Malowanie tynków ścian, 4. wykonanie wentylacji sali, 5. wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Sali gimnastycznej i w budynku zaplecza. 6. Dostawa i montaż sprzętu sportowego do Sali gimnastycznej. 2. Opis szczegółowy robót: 2.1. Docieplenie stropu nad salą gimnastyczną polegające na: rozebraniu istniejącego sufitu podwieszanego wykonanego z płyty pilśniowej twardej układanej w specjalnym ruszcie. Rozebranie płyty pilśniowej miękkiej oraz odeskowania z desek na strychu budynku. Oczyszczenie belek stropowych drewnianych z kurzu i ze spróchniałych elementów. Zagruntowanie elementów drewnianych środkami owadobójczymi i impregnacyjnymi. Oczyszczenie belek stropowych, konstrukcyjnych (z ceowników stalowych ][ zespawanych miejscowo) z kurzu i rdzy. Zaimpregnowanie materiałami antykorozyjnymi. Wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną gr. 20cm. Zabezpieczenie przed osuwaniem od dołu rusztem z drutu stalowego. Wykonanie paroizolacji. Wykonanie sufitu podwieszanego z blachy trapezowej T6 lub T8 gr. 0,50mm . Wykonanie odeskowania z desek pozostających z rozbiórki z ewentualnym uzupełnieniem nowych desek w zależności od uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Położenie płyt OSB w dwóch przęsłach przez środek budynku jako elementy komunikacyjne. 2.2. Naprawa tynków ścian wewnętrznych - zbicie starych, odparzonych tynków, uzupełnienie ubytków, zeskrobanie starej farby. 2.3. Wykonanie gładzi gipsowej na oczyszczonej powierzchni ścian. Pomalowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. 2.4. Wykonanie wentylacji w Sali gimnastycznej - wentylacja zostanie zrealizowana za pomocą dwóch zespołów. N1 - wentylacja nawiewna, grawitacyjna za pomocą nawiewników ściennych i okiennych. W1 - wentylacja wywiewna, mechaniczna za pomocą wentylatora kanałowego z regulatorem obrotów i wywiewników ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami. Kanały i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej oraz z rur typu Spiro wg wymiarów podanych na rysunkach. Na całej trasie układu W1 przewody wentylacyjne obudować płytą okładzinami o odporności ogniowej EI 60 min. Wywiew - wyrzutnia ścienna o wymiarach 300x300mm. Regulacja hydrauliczna instalacji wentylacji została zaprojektowana przez przepustnice regulacyjne na wywiewnikach. Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 2.5. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Sali gimnastycznej oraz w budynku zaplecza Sali gimnastycznej. Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych. Wykonanie tablic i WLZ-y. Wykonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej. Zakres prac wykonać zgodnie z opracowanym projektem. 2.6. Dostawa i montaż urządzeń sportowych - drabinki gimnastyczne, - ławki, - tablice do koszykówki, - słupki oraz siatka do siatkówki. 2.7. Wywóz gruzu na wysypisko..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien: 1) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, remonty 2 budynków użyteczności publicznej, o wartości min. 100.000,00 zł każdy. Na potwierdzenie powyższego należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać się osobami oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. / tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm) do obsadzenia następujących stanowisk: a) kierownika robót z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi; b) kierownika robót z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych; c) kierownika robót elektrycznych z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00zł.;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy pzp

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 1) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 2) przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w przypadkach: - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy w okresie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych - potwierdzone pisemnie przez zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, - wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, - pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, 4) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zamiany podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lipnowski.powiat.pl www.zsskepe.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Zespołu Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem, ul. Wymyślińska 2, 87 - 630 Skępe.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2010 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem, ul. Wymyślińska 2, 87 - 630 Skępe.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

metryczka


Opublikował: Michał Ostrowski (26 lipca 2010, 12:06:26)

Ostatnia zmiana: Michał Ostrowski (17 sierpnia 2010, 17:31:49)
Zmieniono: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2185