W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LVII/493/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2024–2039
na podstawie podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. ), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. )
status uchwały obowiązująca
 • 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2039, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
 1. Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 • 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2039, zgodnie
  z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
 • 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z reali­zacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ­rych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 2. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.
 • 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 • 5. Traci moc Uchwała Nr XLIV/398/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2023–2038 wraz ze zmianami.
 • 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska

 

 

 


[1] Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2023 r.  poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

[1] Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2023 r.  poz. 572.

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Ustawodawca nałożył na samorządu opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej swoim zakresem okres, w który realizowane będą przedsięwzięcia oraz będzie następowała spłata zadłużenia samorządu. W art. 228 ustawy zawarto upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Stało się już tradycją przygotowania przez samorządy Wieloletniej Prognozy Finansową na lata nie mniej niż trzy, a dotyczy ona lat, w których to samorządy posiadają zadłużenia czy też mają zaplanowane zadania inwestycyjne. Taka prognoza ma na celu pomóc samorządom w realizacji nałożonych na nie przedsięwzięć. Przygotowując budżetu na rok 2024 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 – 2039 kierowano się szczególną zasadą rachunkowości tzn. ostrożności w kalkulowaniu planowanych dochodów, aby nie zawyżyć dochodów w latach następnych.

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego