W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


UCHWAŁA NR LVIII/494/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024
na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
status uchwały obowiązująca
 • 1. W uchwale Nr LVII/492/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany[1]:
 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody  budżetu w wysokości                           115 518 103,81 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie                                  -   110 192 903,81 zł

dochody majątkowe w kwocie                             -       5 325 200,00 zł

 1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości                            120 356 037,26 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości                              -  100 147 337,26 zł

wydatki majątkowe w wysokości                        -    20 208 700,00 zł

 1. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 3. 5. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 4. 6. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 5. Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 6. Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący plan zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 • 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                            U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr LVIII/494/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r.

 

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. a) planu dochodów,
 2. b) planu wydatków,
 3. c) planu kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,
 4. d) planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
 5. planu zadań inwestycyjnych,
 6. planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2024.

 

 1. DOCHODY

 

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 4 253 919,81 zł  i wynoszą 115 518 103,81 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 412 865,81 zł

Dochody ulegają zwiększeniu na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Nr I/2024/FRPA/P-3/2024 o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz środki z wcześniej złożonych wniosków.

 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 12 725,00 zł

Kwota ta związana jest z realizacją Programu Aktywny Samorząd 5% za obsługę i Programu Wyrównywania Różnic Między regionami III 2,5% za obsługę.

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  828 329,00                                                   

Zwiększenie następuje na podstawie pisma Nr DF-I.6020.36.2.2024.JC Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są to środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą .

 

II . WYDATKI

 

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 4 253 919,81 zł i wynoszą 120 356 037,26 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 412 865,81 zł

Są to środki dochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 300,00 zł

Zmniejsza się wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki  ulegają zwiększeniu o kwotę 700,00 zł

Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 700,00 zł oraz zwiększa się paragraf 4300 o kwotę 20 000,00 zł, a zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o taką samą kwotę. 

 

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł w paragrafie 2339 i tworzy się paragraf 4219 na kwotę 10 000,00 zł oraz paragraf 4309 na kwotę 10 000,00 zł.

 

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 4 600,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki o kwotę 6 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Rozdział - 75019 Rady powiatów

Zwiększa się wydatki o 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Rozdział - 75020 Starostwa powiatowe

W Starostwie Powiatowym zmniejsza się wydatki o kwotę 2 300,00 zł , natomiast w Zarządzie Dróg Powiatowych dokonuje się przeniesień między paragrafami.

 

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą z przeznaczeniem na wydatki przewidziane w rozdziale 80152 w tej samej jednostce.

 

Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Tworzy się rozdział w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą zapewniają środki w wysokości 11 000,00 zł.

 

 

 

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki o kwotę 108 971,00 zł

Tworzy się paragraf 2710 z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Miasta i Gminy Kikół w wysokości 60 000 zł i dla Miasta i Gminy Bobrowniki w wysokości 40 000 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  950 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące przeprowadzanych inwestycji w Powiecie.

 

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 700,00 zł

Zmniejsza się wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

 

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 115,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki o kwotę 12 725,00 zł w związku z realizacją Programu Aktywny Samorząd i Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

 

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Wprowadza się do budżetu  otrzymane środki z Funduszu Pracy  w wysokości 828 329,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek od wynagrodzeń i  jednocześnie  zmniejsza się budżet Powiatowego Urzędu Pracy o taką samą kwotę, którą Powiat zabezpieczył ze środków własnych. Ponad to dokonuje się przeniesień między paragrafami.

 

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 115,00 zł                 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych związane są z  bieżącą analizą i  następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie i Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.  

Zmiany polegają między innymi na:

- zwiększa się wydatki o kwotę 12 700,00 zł na inwestycję pn. Budowa budynku Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie,

- zwiększa się wydatki o kwotę 800 000,00 zł na realizację inwestycji Przebudowa oddziału chirurgicznego w Szpital Lipno,

- zmniejsza się wydatki o kwotę 12 700,00 zł na zakup samochodu osobowego.

Wprowadza się zadanie Zakup sprzętu medycznego dla Szpital Lipno  Sp. z o. o. na kwotę 150 000,00 zł.

Wykaz imienny do LVIII.494.2024

UCHWAŁA NR LVIII.494 2024

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego