W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LV/476/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024
na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 572 ) art. 31 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 714, zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2705 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024 (M. P. z 2023 r. poz. 781 )
status uchwały obowiązująca

§1

1. Ustala się na terenie Powiatu w Lipnie wysokość opłat za czynności związane z usunięciem z obszaru wodnego lub przechowywanie na parkingu strzeżonym statków lub innych obiektów pływających.

2. Opłaty o których mowa w ust. 1 wynoszą, w przypadku:

1) usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego – 84 złote oraz za każdą dobę jego przechowywania – 30 złotych;

2) usunięcia poduszkowca – 157 złotych oraz za każdą dobę jego przechowywania – 53 złote;

3) usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m – 190 złote oraz za każdą dobę jego przechowywania – 84 złote;

4) usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m – 233 złote oraz za każdą dobę jego przechowywania – 157 zł;

5) usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 308 złotych oraz za każdą dobę jego przechowywania – 233 zł.

§2

Traci moc uchwała nr XLV/402/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4

Uchwała wchodzi w życie w dniu 01.01.2024 r.

§5

 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Uzasadnienie

 

Dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. – o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zgodnie z w/w ustawą usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani należy do zadań własnych powiatu.

Dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego wydaje policjant po stwierdzeniu, że osoba prowadząca dany pojazd jest pod wpływem alkoholu lub innego środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego. W przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawia się go na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.

Na terenie Powiatu Lipnowskiego od 2012 r. brak jest zainteresowania wykonawców realizacją przedmiotowych usług, czego dowodem są przeprowadzane co roku zapytania ofertowe, prowadzone zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto.

Na terenie Powiatu Lipnowskiego nie funkcjonuje podmiot, który zajmowałby się świadczeniem usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu statków i obiektów pływających z obszarów wodnych. W związku z tym nie było możliwe przeprowadzenie rzeczywistej kalkulacji kosztów realizacji tego zadania w odniesieniu do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024. Brak zainteresowanych podmiotów może wynikać z faktu, iż na terenie Powiatu nie ma odpowiedniej infrastruktury (portów, stanic), w których na zasadach komercyjnych można by było w bezpieczny sposób przechowywać obiekty pływające.

Zlecenie przedmiotowego zadania jednostce organizacyjnej Powiatu nie jest możliwe z uwagi na brak odpowiedniego wyposażenia, jak i wykwalifikowanej kadry. Jednostki organizacyjne Powiatu nie dysponują sprzętem którym można by było świadczyć tego rodzaju usługi i realizować je w formie zadania zleconego. Rozważano również możliwość ewentualnego umieszczania obiektów wodnych usuniętych ze zbiorników z terenu Powiatu Lipnowskiego w najbliżej położonej lokalizacji (porcie, stanicy) w sąsiadującym powiecie, niemniej jednak zlecenie tego rodzaju usługi wymagałoby poniesienia dodatkowych kosztów związanych z bezpiecznym przetransportowaniem obiektu do miejsca docelowego i jego ubezpieczenie.

W związku z faktem, iż dotychczas na terenie Powiatu Lipnowskiego przedmiotowe zadanie nigdy nie było realizowane, nie jest możliwe przeprowadzenie rzeczywistej kalkulacji kosztów jego realizacji w oparciu o dane z lat ubiegłych. Biorąc pod uwagę ceny paliw, użycie specjalistycznego sprzętu i zatrudnienie wykfalifikowanych pracowników, maksymalne stawki opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024 wskazane przez Ministra Finansów nie pokryją w całości kosztów realizacji tego zadania.

Mając na uwadze ustawowo określoną konieczność usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających oraz koszt realizacji tych zadań ustalono opłaty w maksymalnej dopuszczalnej wysokości, by w jak największym stopniu pokrywały rzeczywiste koszty związane z realizacją tego zadania.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu. Opłaty te stanowią dochód własny powiatu. Maksymalne stawki opłat ulegają corocznej zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat.

Wysokość opłat została ustalona w wysokości maksymalnych stawek opłat wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023 (M. P. z 2023 r. poz. 781). Ustalone opłaty mają zastosowanie do statków i innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Lipnowskiego w trybie art. 30 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz przechowywanych w strzeżonych portach lub przystaniach oraz na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Lipnowskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego